Vlada RS je tako s spremembo uredbe o delovnem času v organih državne uprave omogočila MO odpravo neenakosti pri odrejanju delovnega časa med upravnim delom MO, OVS in SV.

 

Spomnimo, da je SMO 08. 01. 2019 na ministra in državnega sekretarja ponovno naslovil zahtevo v kateri ju je pozval, da se v MO vendarle odpravi neenakost pri odrejanju delovnega časa.

 

Vlada RS je tako dne 29. 05. 2019 vsem reprezentativnim sindikatom JS posredovala predlog spremembe uredbe v kateri je predlagan nov začetek delovnega časa določen med 7.00 in 9.00, konec delovnega časa pa med 15.00 in 17.30. Posledično se spreminja tudi 10. člen uredbe, ki ureja premakljiv delovni čas in obvezno prisotnost v vladnih službah, ministrstvih in organih v sestavi ministrstev. Obvezna prisotnost javnega uslužbenca na delovnem mestu bo po novem od 9.00 do 15.00.

 

 

Dne 02. 07. 2019 smo s strani ministra g. Karla Erjavca prejeli odgovor, ki glasi:
»V zvezi z vašo zahtevo za izenačitev delovnega časa v Ministrstvu za obrambo vas obveščamo, da nas je Ministrstvo za javno upravo obvestilo (v nadaljevanju: MJU), da so prejeli naš dopis št. 020-67/2019-6 z dne 20. 3. 2019, s katerim smo jih zaprosili za soglasje k drugačni določitvi začetka in konca premakljivega delovnega časa.

 

Nadalje so pojasnili, da je v postopku obravnave na Vladi Republike Slovenije sprememba Uredbe o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 115/07, 122/07 – popr., 28/16 in 40/17), ki bo drugače uredila premakljiv delovni čas. V predlogu sprememb citirane uredbe je predlagan začetek premakljivega delovnega časa med 7.00 in 9.00 uro, konec delovnega časa pa med 15.00 in 17.30 uro.«

 

 

Dne 04.07.2019 je tako Vlada RS  spremenila uredbo o delovnem času v organih državne uprave. Z njo drugače ureja premakljiv delovni čas in posledično tudi obvezno prisotnost v vladnih službah, ministrstvih in organih v sestavi ministrstev. Uredba po novem začetek delovnega časa določa med 7. in 9. uro, konec delovnega časa pa med 15. uro in 17.30.
Posledično se spreminja tudi del uredbe, ki ureja obvezno prisotnost javnega uslužbenca na delovnem mestu, ki bo po novem od 9. do 15. ure.

 

 

Doslej veljavna uredba je začetek delovnega časa določala med 7.30 in 9. uro, konec delovnega časa pa med 15.30 in 17.30 oziroma v petek med 14.30 in 16.30. Obvezna prisotnost ob petkih ostaja nespremenjena.

 

 

Predlagane spremembe uredbe ne spreminjajo dnevne delovne obveznosti, saj še vedno velja, da dnevna delovna obveznost traja praviloma osem ur, razen v organih, ki nimajo petdnevnega tedenskega delovnika, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

 

 

Dodali so, da je kljub spremenjenemu trajanju obvezne prisotnosti na delovnem mestu in premakljivemu delovnem času predstojnik organa dolžan organizirati delovni proces tako, da bo upoštevan poslovni čas, ki ga določa uredba o upravnem poslovanju, ter uradne ure, ki so določene v tej uredbi.

 

 

Če bodo predstojniki organov ocenili, da je zaradi organiziranja uradnih ur za stranke ali zaradi narave dela (informacijska podpora, komunikacije in podobno), ki mora biti opravljeno izven okvirov, ki jih po novem določa uredba, treba določiti premakljiv začetek in konec delovnega časa drugače, bodo lahko ponovno zaprosili za soglasje ministra, pristojnega za javno upravo, za drugačno določitev premakljivega delovnega časa.

 

V sporočilu so še pojasnili, da se s spremembo uredbe ureditev delovnega časa v organih državne uprave v Sloveniji približuje trendom v drugih državah članicah EU, z namenom spodbujanja ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem javnih uslužbencev.

 

V Sindikatu Ministrstva za obrambo (SMO) smo v letu 2017 za našega člana sprožili sodni postopek in sicer za plačilo časa primopredaje dela ter neizkoriščenega odmora za malico. Sodba je bila izdana v aprilu 2018, v maju 2018 pa postala pravnomočna.

 

Naš član na svoji delovni zadolžitvi ima tudi obvezo, da v začetku izmene prevzame delo od predhodnika, in ga po koncu izmene preda sodelavcu. Ta predaja dela terja od delavca, da po koncu svojega delovnega časa, ostane na delovnem mestu in preda delo naslednjemu, kar ob normalnem teku dogodkov traja 15 minut na izmeno, ob izrednih primerih pa precej dlje. Tega dela in tega časa, ko je delavec na razpolago delodajalcu, MORS ne plačuje, čeprav ga odreja kot dolžnost delavca.

 

 

Nadalje taisti član zaradi opravljanja 12-urne dolžnosti, na katero je razporejen kot edina oseba v izmeni, ne more koristiti odmora za malico. Čeprav mu MORS zagotavlja čajno kuhinjo, v kateri si lahko pripravi obrok hrane, to ne zadošča za izpolnitev obveze delodajalca, da delavcem zagotovi odmor. Možnost prehranjevanja na delovnem mestu ne pomeni zagotavljanja odmora med delovnim časom. Tudi v tem delu je sodišče v celoti sledilo naši argumentaciji, da mora MORS za ta čas zagotoviti ustrezno plačilo (kot nadure).

 

 

Sodišče je tako v celoti razsodilo v prid člana ter toženi stranki REPUBLIKI SLOVENIJI Ministrstvu za obrambo, ki ga zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, naložilo
plačilo nadomestila za predajo dela in neizkoriščen čas odmora v višini (pcto. 4.030,76 EUR).

 

V predmetni zadevi gre za pomembno zmago SMO v korist vseh delavcev v RS, ki jim delodajalec odreka pravico do obračuna časa primopredaje dela ( pred ali po opravljeni izmeni) in odmor za malico (MORS se zoper prvostopno sodbo sploh ni pritožil, kar se redko zgodi, je pa razumljivo).

 

Na osnovi predmetne sodbe bomo v SMO pozvali vodstvo MO, da pristopi k odpravi nastalih krivic v podobnih situacijah, saj gre po našem mnenju za večje število pripadnikov SV in zaposlenih v MO.

 

 

V prilogi predmetna sodba (prva stran in izrek, anonimizirano).

Skupaj SMO močnejši !
vaš SMO

 

Sindikat ministrstva za obrambo je zaradi kršitev delovno pravnih pravic članov- pripadnikov SV podal na delovno in socialno sodišče referenčno tožbo člana , ki ga je zastopal pooblaščeni odvetnik sindikata SMO.

Tožena stranka REPUBLIKA SLOVENIJA (Ministrstvo za obrambo) je pripadniku SV, ki je ugovarjal na službeno oceno v zakonitem roku (8 dni ) s sklepom kot prepozno, ugovor na službeno oceno zavrgla. Pripadnik SV- član se je s službeno oceno seznanil in je zoper njo vložil pritožbo. O pritožbi je odločala komisija tožene stranke in jo s sklepom zavrgla kot prepozno, ker ni bila vložena v petdnevnem roku iz prvega odstavka 38. člena ZSSloV.

Vrhovno sodišče je dne 16. 01. 2018 tako odločilo, da je bila pripadniku kršena delovno pravna pravica, saj je MO napačno v škodo pripadnikov SV določalo napačni rok za ugovore na službeno oceno.

 

Sodišče je pri tem zavzelo stališče, da službena ocena ni akt vodenja in poveljevanja, zoper katerega je možen ugovor v petih dneh (38. člen ZSSloV), ampak delovnopravni akt, zoper katerega je možna pritožba v roku osmih dni.
Ob tem je potrebno dodati tudi to, da če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se po drugem odstavku 1O1. člena ZUP izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.

Z dobljeno referenčno tožbo člana SMO smo tako v sindikatu na vrhovnem sodišču dosegli še eno pravico v nizu dobljenih tožb za vse pripadnike SV v zadnjem primeru za tiste , ki jim je bila do sedaj kršena pravica glede rokov za podajo ugovora na službeno oceno.

 

V SMO pa smo veseli odločitve sindikata SVS, ki je pohitel z obvestilom dobljene referenčno tožbe člana SMO-pripadnika SV in tako z uspehom dosega še ene pravice za pripadnike SV, obvestil tudi svoje člane. V SMO menimo, da je poziv General štabu SV k spoštovanju odločitve povsem nepotreben, saj so bili o odločitvi Vrhovnega sodišča kot tožena stranka seznanjeni po uradni poti in so dolžni sprožiti vse postopke, da zagotovijo odločitev sodišča.

S strani MO smo trije sindikati obrambe (SMO,SVOZ in SPMO) dne 25. 05. 2017 pridobili odgovor na zahtevano pojasnilo o načinu plačila pripadnikov kontingenta v okviru Natove okrepljene prisotnosti v Latviji.

 

Pojasnilo MO objavljamo v celoti:

 

Kot smo vas že obvestili v dopisu, citiranim v zvezi, je plača pripadnika v MOM na podlagi Uredbe plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 67/08, 98/10, 41/12, 41/13, 47/13, 96/14, 98/15 in 25/17, v nadaljevanju: uredba), sestavljena iz nominalne osnove za opravljanje vojaške službe izven države in dodatkov.

 

Nominalne osnove so vezane na čin oziroma naziv posameznika in so določene v prilogi uredbe in predvidevamo, da ste z njo tudi seznanjeni. Višina dodatkov za posamezno misijo se določi z odredbo ministrice, v skladu s kriteriji, določenimi z uredbo, ki ureja plače v MOM. Pojasnili smo vam tudi, da vas bomo z višino dodatkov, ki jih bodo prejeli pripadniki, ki bodo napoteni na misijo v Latvijo, seznanili, ko bo podpisana Odredba ministrice o določitvi dodatkov za nevarnost na območju delovanja, nevarne naloge in za posebne pogoje bivanja ter delovanje v okviru Natove okrepljene prednje prisotnosti (eFP) v Latviji (v nadaljevanju: odredba).

 

Ker je bila odredba v vmesnem obdobju podpisana, vam obveščamo, da bodo pripadniki, ki bodo napoteni v Latvijo, prejeli naslednje dodatke:

- dodatek za nevarnost na območju delovanja – 500 EUR,
- dodatek za nevarne naloge – 500 EUR za NPE, za ostale enote/zmogljivosti 750 EUR,
- dodatek za posebne pogoje bivanja in delovanja – 300 EUR .

 

Povezava na nominalne osnove oziroma na naziv posameznika priloga uredbe.

Trije sindikati delujoči na področju obrambe (SMO, SVOZ in SPMO) so na ministrico in načelnika GŠSV naslovili zahtevo po pojasnilu načina plačila pripadnikov SV, kontingenta v okviru Natove okrepljene prisotnosti v Latviji izvirnik zahteve je objavljen v nadaljevanju :

 

Skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije se Slovenska vojska pripravlja na napotitev prvega kontingenta v okviru Natove okrepljene prisotnosti v Latvijo.

 

S strani pripadnikov SV, ki bodo napoteni v Latvijo smo prejeli informacije, da še vedno niso prejeli dolžnih informacij o načinu plačila njihovega dela v kontingentu okrepljene prisotnosti v Latviji pod okriljem NATA.

 

Od vas pričakujemo, da nam sporočite plačila za vse strukture od najnižjega do najvišjega čina najpozneje do 21. 4. 2017.

 

Ne razumemo ministrstva in Vlade, da z enostranskimi ravnanji ter z nasprotovanjem socialnemu dialogu Vlada RS še naprej varčuje ter hkrati zavrača ureditev posebnih pogojev dela v enotnem plačnem sistemu.

Lep pozdrav

Darko Milenkovič, predsednik SMO
Mileva Štukelj, predsednica SVOZ
Tobija Cukjati, predsednik SPMO

V sindikatu Ministrstva za obrambo smo po doseženem podpisu Aneks KPJS št. 9, ki je ugledal luč, v veliki meri in izključno s trudom predstavnikov SMO (kar izhaja iz zapisnikov pogajanj)tako v pogajanji z vlado RS kot v usklajevanji z kolegi iz ostalih sindikatov JS, na ministrico in načelnika naslovili zahtevo  po takojšnji realizaciji in enakovredni ureditvi pripravljenosti na določenem kraju za vse zaposlene !

Pri tem je potrebno poudariti tudi to, da je na samem podpisu omenjenega aneksa bilo že v četrtek zadostno število podpisov. S strani sindikatov obrambe sta tako aneks in še povprej dogovor, ki je bil temelj s katerim se je vlada RS zavezala k ureditvi pripravljenosti na določenm kraju, podpisala (SMO in KS90 v imenu SVOZ in SPMO) - SVS bi naj aneks podpisal šele naknadno, kar pa ni več nosilo nobene teže, saj je bilo že v četrtek zadostno število podpisnikov in je bil aneks sklenjen.

 

POZIV MINISTRICI IN NAČELNIKU objavljamo v izvirniku :

 

ZADEVA: POZIV MINISTRICI IN NAČELNIKU

Spoštovana!

 

Dne 13. 4. 2017 je na pogajanjih s strani večine sindikatov JS, podpisan Aneks KPJS št. 9, ki pripadnikom SV zagotavlja bolj pravično plačilo za ure pripravljenosti na določenem kraju oz. na delovnem mestu. Po našem prepričanju je to še vedno nepravično plačilo, saj menimo, da bi v teh primerih vsi zaposleni morali imeti obračunano delovno obveznost v 100% plačilu.

 

Dosedanja ureditev je bila zelo krivična do zaposlenih, ker je bila višina nadomestila izenačena s pripravljenostjo na domu in posledično neustrezno plačana. Omenjeni aneks tako prinaša višje plačilo in sicer, za vsako uro, v omenjenih oblikah dela oz. pripravljenosti namesto dosedanjih 20% se bodo omenjene oblike dela izplačevale v višini 50% osnovne plače.

 

Pri tem ne moremo mimo dejstva, da smo v SMO vložil ogromno truda tako v samih pogajanjih z VRS pri sklepanju dogovora v letu 2016 kot tudi v med sindikalnih usklajevanjih, da je tako prišlo do realizacije omenjenega aneksa in posledično do pravičnejšega plačila za odrejeno pripravljenost na določenem kraju. Takšen način naj nam bo vodilo in kot primer dobre prakse, zato vas pozivamo, da se tudi pri ostalih zakonskih in podzakonskih aktih v maksimalni možni meri potrudite uskladiti z nami ker bomo tudi pri teh zadevah lahko z ostalimi sindikati uspeli narediti premike v dobro zaposlenih v MO in SV predvsem tam kjer je pomembna stopnja usklajenosti ostalih sindikatov v JS .

 

Ne pozabite, da je osnova dobrega socialnega dialoga približevanje in iskanje skupnih rešitev. Ta del socialnega dialoga v MO še ni na zadovoljivem nivoju in posledica tega so tudi slabši plačni pogoji za delo v MO in SV, ter posledično zelo težavni procesi med sindikalnega usklajevanja. Z vašim premikom oz. približevanjem sindikalnim zahtevam, bi tudi ta del bil veliko bolj uspešen. Socialni dialog pri temeljnih pravicah zaposlenih ne smete razumeti kot tekmovanje s sindikati temveč kot skupni cilj, ki pelje k zadovoljstvu zaposlenih.

 

Pozivamo vaju, da z načelnikom pristopita k takojšnji realizaciji in enakovredni ureditvi omenjenega dodatka za vse zaposlene. Poudarjamo, da smo načelnika v sindikatu že večkrat pozvali k enotni ureditvi plačil za opravljeno delo pri terenskih vajah in usposabljanjih, dežurstvih, intervencijah, varnostno nadzorni službi, stražarski službi in podobno oz. vseh aktivnosti, ki potekajo 24 ur dnevno.

 

Menimo, da je skrajni čas za enotno in enakovredno ureditev vseh plačnih elementov, ki pokrivajo omenjene oblike dela, zlasti pa dodatek za pripravljenost na določenem kraju oz. delovnem mestu. V tem trenutku je praksa popolnoma drugačna in si tako poveljniki morajo dejansko izmišljati navidezne aktivnosti za izplačilo dodatkov omenjenega dodatka.

 

Kot izhaja iz dopisa smo v SMO zagotovili zakonsko normo za izplačilo pravičnejšega dodatka za pripravljenost na določenem kraju.

 

Pozivamo vaju, da nemudoma uredita akt oz. dokument iz katerega bo omenjeni dodatek, kot vsi ostali dodatki, avtomatiziran in priznan vsem zaposlenim pri opravljanju katerekoli 24 urne naloge (terenske vaje in usposabljanja, dežurstva, intervencije, varnostno nadzorna služba, stražarska služba in podobno) ne glede ali se naloga izvaja v Sloveniji, ali v tujini enako za vse zaposlene.

 

Lep pozdrav.

 

Postani član SMO  - ker se trudimo za vaše pravice - KLIKNI in se nam pridruži !

Danes je na pogajanjih z VRS in reprezentativnimi sindikati JS potekal podpis »ANEKS št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)«.
Za veljavnost aneksa je bila potrebna več kot polovica podpisov, 42 sindikatov JS. Aneks je danes podpisalo 24 sindikatov JS kar pomeni, da je aneks sprejet.

Sindikati JS podpisniki aneksa so na ta način izrazili solidarnost in podporo za ureditev krivičnega plačila za pripravljenost na določenem kraju , ki se v obrambnem resorju nanaša tako na vojake kot na ostale zaposlene, ki jim je takšen način pripravljenosti odrejen.

 

Sindikat se v imenu članov, vojakov in zaposlenih v obrabnem resorju iskreno zahvaljuje vsem sindikatom JS, ki so pripomogli k veljavi omenjenega aneksa.

 

V sindikatu Ministrstva za obrambo smo tako z naporom uredili pripravljenost na določenem kraju, ki sedaj znaša 50% urne postavke kar pomeni pravičnejše plačilo na pram prejšnji višini ne pa tudi pravično oziraje se na to, da si v vsakem trenutku na razpolago delodajalcu !

 

Postani član SMO  - ker se trudimo za vaše pravice - KLIKNI in se nam pridruži !

Po velikih naporih sindikata Ministrstva za obrambo in ob podpori ostalih sindikatov JS smo tako uspeli pripeljati usklajevanje besedila »ANEKS št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)« do konca.
Tako je jutri pred nadaljevanjem pogajanj s predstavniki VRS, predviden podpis omenjenega aneksa s strani reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Pri tem je potrebno poudariti, da bo aneks postav veljaven v kolikor ga podpiše večina sindikatov JS.

Kaj prinaša »ANEKS št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)« zaposlenim na področju obrambe -VOJAKOM?

 

Zdajšnja ureditev pripravljenosti na določnem kraju je v višini dodatka enačila pripravljenost na domu s pripravljenostjo na določenem kraju. V praksi je to pomenilo, da je pripadnik SV za pripravljenost na določnem kraju prejel enaki dodatek v višini 20% kot ostali JU, ki jim je bila odrejena pripravljenost na domu, kar je bilo skrajno krivično.

 

Sindikat ministrstva za obrambo (SMO) je v zaključku lanskega leta pred podpisom dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju podpis le tega med drugim pogojeval tudi z zavezo VRS, da se v dogovor vnese ureditev pojma pripravljenost na določnem kraju ter posledično ureditev  višjega dodatka za pripravljenost na določenem kraju, kar nam je tudi uspelo.

 

Izpogajan dodatek za pripravljenost na določnem kraju je tako 50%. Dodatek za pripravljenost na domu pa ostaja 20%.

 

Do zamika realizacije dogovora kot je bilo v dogovoru predvideno in sicer, da vladna in sindikalna stran soglašata, da se do 1. 3. 2017 v KPJS opredeli pojem pripravljenosti za delo na določenem kraju in od 1. 3. 2017 dalje zagotovi dodatno plačilo dodatka za to pripravljenost za dejavnosti, v katerih iz obstoječih predpisov izhaja pravna podlaga za uporabo tega instituta, je krivda na strani VRS.

 

Veljavnost tega aneksa v kolikor bo večinska podpora sindikatov JS, začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Postani član SMO  - ker se trudimo za vaše pravice - KLIKNI in se nam pridruži !

 

Spoštovane pripadnice in pripadniki SV !

Z veseljem objavljamo novice glede velikega števila uspešno končanih tožb za neizkoriščene proste dni na MOM.
Vsi, ki so poslušali navodila sindikata Ministrstva za obrambo, ki so bile, da vztrajajte v tožbi za omenjeni dan do konca, lahko tako danes skupaj z zadovoljnimi člani SMO z veseljem ugotavljamo , da oškodovani člani pripadniki SV prejemajo pošteno, predvsem pa dostojne odškodnine, ki so v praksi višja tudi za več kot 50 % od ponujene izvensodne odškodnine, ki jo ponuja pripadnikom Državno pravobranilstvo.

 

Primer pripadnika SV:

primer pripadnika SV

 

Naj vas spomnimo, da je SMO v referenčni tožbi člana SMO uspel na Vrhovnem sodišču in ta tožba je je danes vsem pripadnikom SV, ki so bili oškodovani za prosti dan na MOM, podlaga za podane tožbene zahtevke kot tudi za izvensodne poravnave .

 

Pri tem ne moremo mimo dejstva in hkrati ogorčenja , da je MO, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo skupaj z nekaterimi drugimi odvetniki dogovorilo in sklenilo višino izvensodne poravnave, ki so v primerjavi z že dobljenimi tožbami v škodo pripadnikom SV, saj so v praksi izvensodne poravnave v katere vas prepričujejo odvetniki in kot smo že zapisali za več kot 50 % nižje kot iztoženi zneski, ki jih priznava sodišče.

 

Res je tudi, da izvensodne poravnave potekajo hitreje kot tožbe, vendar na tem mestu ne smemo pozabiti, da vam v primeru ko se odločite za tožbo tečejo tudi zakonite zamudne obresti.

Pozivamo vse pripadnike SV, ki še niso vložili tožb za proste dni, da to storijo preko odvetniških pisarn sindikata SMO.

 

Postopek pridobitve brezplačne pravne pomoči v povezavi: kliknite !

Spoštovani člani !

V mesecu marcu 2016 kjer je sindikat Ministrstva za obrambo (SMO)  v referenčnem primeru člana SMO  z odvetniško pisarno Podgoršek na Vrhovnem sodišču RS (VS RS) s sodbo VIII Ips 30/2016 z dne 8.3.2016 uspel dokazati svoj prav , in je s tem posledično zagotovil  vsem oškodovanih pripadnikom, ki niso imeli pravico do prostega dne tedenskega počitka na MOM, da bodo vsi pridobili ustrezno nadomestilo.

 

Povezava !

 

Kot smo že poudarili  smo se vsi sindikati na obrambnem področju (SVOZ, SPMO in SVS) trudili uspeti in doseči pravico za pripadnike SV kar nam je  odločitvijo primera SMO na  Vrhovnem sodišču tudi uspelo.

 

Veselimo smo in pozdravljamo  tudi uspeh sindikata vojakov Slovenije, ki je na Ustavnem sodišču uspel  dokazati , da je avtentična razlaga ZPIZ-2 v neskladju z Ustavo RS.

 

Z navedenimi uspehi pred sodišči tako obrambni sindikati dokazujemo, da se borimo v dobro pripadnikov SV in vseh zaposlenih v obrambnem resorju. Pri tem pa poudarjamo, da je pot do uspeha velikokrat dolga in mukotrpna  uspeh pred sodišči pa velikokrat nepredvidljiv zato se stvari lotevamo kar se, da previdno in preudarno.

 

Stran 1 od 2

Sindikat vojakov in uslužbencev MO - Novosti

NE SPREGLEJTE !

 • 18.september . 2023

  Izjave vodij pogajalskih skupin ob koncu današnjih pogajanj 18.09.2023

  Prepis izjava vodje PSRSJS (nelektorirano) Zdaj zagotovo osrednja vsebina današnji pogajanj je bil nov vladni predlog, ki se nanaša na odpravo plačnih nesorazmerij. Zdaj, kolikor smo ga lahko, ker smo ga šele danes dobili oziroma šele nam je bil danes predstavljen, kot smo lahko videli sledi temeljni usmeritvi to je, da bi se čim bolj skušali približati razmerjem, kakršna so bila v letu 2018, se…
 • 28. avg. 2023
 • 21. avg. 2023

  Izjave ob koncu pogajanj z vlado dne 21.08.2023

  892
  Prepis izjava vodje PSRSJS (nelektorirano) Na dnevnem redu smo imeli 2 točki dnevnega reda, kar je bila. Prenova plačnega sistema in odprava nesorazmerij v osnovnih plačah druga točka je bila kolektivna pogodba za javni sektor. Uvodoma je ministrica sindikate seznanila s predlogom da se pogajanja glede prenove plačnega sistema. nadaljujejo v dinamiki kot je bila začrtana in da vladna stran…
 • 09. avg. 2023

  Pomoč članom in zaposlenim pri oddaji prošnje-zahteve za dodelitev solidarnostne pomoči iz naslova naravne nesreče

  344
  Spoštovani člani in zaposleni v MO -SV, v zadnjih dneh se je na sindikat Ministrstva za obrambo obrnilo večje število članov, ki so utrpeli škodo ob naravni nesreči v Republiki Sloveniji z namenom pridobitve dodatnih informacij glede podaje zahteve za solidarnostno pomoč na podlagi 4. alineje 4. točke 40. člena KPND in 6. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki…

Postopki v teku pred sodišči

NE SPREGLEJTE !

23. jun . 2023 698

Sindikat ministrstva za obrambo po pravico na Evropsko sodišče za človekove pravice zaradi zavračanja izplačila solidarnostne pomoči delavcem ob epidemiji COVID-19

V zvezi z referenčno tožbo Sindikata ministrstva za obrambo (SMO) zaradi neizplačila solidarnostne… Beri več
04. apr . 2023 1228

Delovno in socialno sodišče na I. stopnji odločilo, da pripada pripadniku SV za ure pripravljenosti v času straže in varovanja državne meje 100% plačilo

Po več kot letu dni od izdaje sodbe Vrhovnega sodišča je Delovno in socialno sodišče dne 2. 3. 2023… Beri več
17. maj. 2022 2359

Navodilo članom SMO in pripadnikom SV glede pridobivanja podatkov opravljenih ur za čas pripravljenosti na določenem kraju in vlaganja tožbenih zahtevkov za 100 % plačilo

Članom SMO in pripadnikom SV, svetujemo, v kolikor se odločijo za tožbo, da podajo na SMO zahtevo… Beri več

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

 • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
 • Davčna številka: 90213033
 • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528