Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Parafirani DOGOVOR o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

V sindikatu Ministrstva za obrambo smo ves čas pogajanj sodelovali in se o vsebinah dogovora pogajali z vladno pogajalsko skupino skupaj z ostalimi reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. V SMO s parafiranim dogovorom nismo zadovoljni predvsem iz razloga, ker nezadostno obravnava najranljivejše plačne skupine v spodnji tretjini plačnih razredov na račun najvišje uvrščenih v PR v JS kar pa smo v SMO večkrat jasno povedali tako vladni strani kot tudi vsem ostalim sindikatom JS.

Kaj prinaša dogovor:

med drugim uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za 4.5% s 1. oktobrom 2022, en plačni razred z aprilskimi plačami 2023 za večino v javnem sektorju, razen zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so se jim plače povečale z dogovorom novembra 2021, višji regres za letni dopust za leto 2022 (do 24. plačnega razreda 1.374,43 evrov neto, od 25. do 30. razreda 1.324,43 evrov neto, od 31. do 35. plačnega razreda 1.274,43 evrov neto, od 36. do 40. razreda 1.224,43 evrov neto in med 41. in 50. plačnim razredom 1.174,43 evrov neto), višji regres za prehrano, ki od 1. septembra 2022 znaša 6.15 evrov.

V nadaljevanju objavljamo celoten dogovor.

DOGOVOR

 

o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

 

Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo z ukrepi na področju plaC in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 z naslednjo vsebino:

 

 1. Uskladitev vrednosti plačnih razredov plne lestvice

 

Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09- uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odi. US, 40/12 -ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 -ZUPPJS15, 82/15,

23/17-ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) znaša 4,5 odstotka. Uskladitev vrednosti plačnih razredov se izvede s 1. oktobrom 2022.

Z uveljavitvijo ukrepov iz te točke dogovora je realizirana obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz 5. člena ZPSJS v letu 2022, ne pa tudi obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov v letu 2023 z učinki v letu 2024.

Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za javni sektor, spremembo priloge 1 ZSPJS in Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini.

 1. Povišanje uvrstitev delovnih mest, nazivov, funkcij in vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini

 

Uvrstitve delovnih mest (vključno z delovnimi mesti javnih uslužbencev plačne skupine B), nazivov in funkcij se povišajo za en plačni razred, razen tistih obstoječih ali na novo določenih delovnih mest, ki so bila uvrščena v višji plačni razred z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 181/21 z dne 19.11.2021) in Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 181/21 z dne 19. 11. 2021). Vrednost nominalnih osnov za delo v tujini se poviša za 4 %.

Višje uvrstitve delovnih mest, nazivov, funkcij in vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini iz te točke se uveljavijo s 1. aprilom 2023, pri čemer se višji plačni razred iz tega naslova šteje za delno odpravo nesorazmerij v plačah in delno realizacijo tistih stavkovnih zahtev, ki so vezane na odpravo plačnih nesorazmerij.

Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za javni sektor, aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, spremembo Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, pravilnikov o uvrstitvah delovnih mest direktorjev, spremembo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede, Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede in spremembo priloge 3 ZSPJS ter drugih aktov, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede.

Za realizacijo te točke se s spremembo ZSPJS s 1. aprilom 2023 plačna lestvica iz priloge 1 ZSPJS poviša za 1 plačni razred, tako da ima 66 plačnih razredov.

 1. Regres za letni dopust za leto 2022

 

Regres za letni dopust za leto 2022 znaša za javne uslužbence, ki so na dan 31. maja 2022 prejemali osnovno plačo:

 • - do vključno 24. plačnega razreda, 1.374,43 eurov neto,
 • - od do vključno 30. plačnega razreda 1.324,43 eurov neto,
  • - od do vključno 35. plačnega razreda 1.274,43 eurov neto,
  • - od do vključno 40. plačnega razreda 1.224,43 eurov neto,
  • - od do vključno 50. plačnega razreda 1.174,43 eurov neto,
  • - za 51 in višji plačni razred 074, 43 eurov neto.

Spremembe uvrstitev javnih uslužbencev v plačni razred, premestitve, sklenitve pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto in pridobitev pravice do izplačila višje plače po 31. maju 2022 ne vplivajo na določitev višine regresa za letni dopust za leto 2022.

V primeru zaposlitve v javnem sektorju po 31. maju 2022 se javnemu uslužbencu določi sorazmerni del višine regresa za letni dopust za leto 2022 glede na plačni razred, za katerega prejema plačo na dan sklenitve delovnega razmerja.

V primeru prenehanja delovnega razmerja v javnem sektorju pred 31. majem 2022 se javnemu uslužbencu določi sorazmerni del višine regresa za letni dopust za leto 2022 glede na plačni razred, za katerega je prejemal plačo na dan prenehanja delovnega razmerja.

Javnim uslužbencem, ki jim je regres za letni dopust za leto 2022 že bil izplačan, se pri plači za oktober 2022 (izplačilo v novembru 2022) poračuna razlika do višine, določene v tej točki dogovora.

Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

 1. Regres za prehrano

 

Regres za prehrano med delom od 1. septembra 2022 znaša 6,15 eura.

Znesek regresa za prehrano med delom se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS. Usklajen znesek se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.

Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Prva uskladitev višine regresa za prehrano med delom po uveljavitvi aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev se izvede s 1. januarjem 2023.

 1. Realizacija sporazumov oziroma dogovorov, sklenjenih v obdobju preteklih vlad

 

Vlada je zavezana, da bo realizirala zaveze iz sklenjenih sporazumov oziroma dogovorov, sklenjenih v

obdobju preteklih vlad, in sicer iz:

 • Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti (številka 101-12/2016/149 z dne 5. 12.

2016),

 • Dogovora o načinu realizacije V. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Uradni list RS, št. 3/20),
 1. in 9. točke Priloge 3 sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/17),
 • Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in

nadaljevanju pogajanj (Uradni list RS, št. 181/21)

 • VIII. in XII. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 80/18)
 1. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije (Uradni list RS, št. 80/18),
 • V. točke Stavkovnega sporazuma sklenjenega med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom, zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 80/18),

V. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19)

S to točko se ne posega v veljavnost in pravne posledice dogovorov in sporazumov iz prejšnjega odstavka.

 1. Usklajevanje sistemskih sprememb plačnega sistema javnega sektorja, odprava nesorazmerij v osnovnih plačah, upoštevaje spodnjo tretjino plačne lestvice

 

Vladna in sindikalna stran se zavezujeta, da bosta po zaključku teh pogajanj pričeli z usklajevanji o sistemskih spremembah plačnega sistema javnega sektorja, z namenom, da se najpozneje do 30. junija 2023 pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS oziroma nov zakon o sistemu plač v javnem sektorju s podpisano izjavo o stopnji usklajenosti besedila členov zakona, pri čemer si bosta vladna in sindikalna stran prizadevali za čim večjo višjo stopnjo usklajenosti členov. O temeljnih vprašanjih plačnega sistema bo doseženo soglasje med vlado in sindikati javnega sektorja.

Glede soglasja o temeljnih vprašanjih plačnega sistema se šteje, da je podano, ko je dosežen kvorum, ki ga za veljavnost sklenitve in spremembe KPJS določa 42. člen ZSPJS.

Prav tako se zavezujeta, da bodo vzporedno z usklajevanjem sistemskih sprememb plačnega sistema potekala pogajanja o odpravi nesorazmerij v plačah, ki so nastala v obdobju po sklenitvi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), z namenom, da bo dogovor o odpravi plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah, upoštevaje tudi spodnjo tretjino plačne lestvice dosežen najpozneje do 30. 6. 2023.

Pogajanja in usklajevanja iz te točke se pričnejo najpozneje v enem mesecu po podpisu tega dogovora.

 1. Zagotavljanje finančnih sredstev

 

Vlada se zavezuje, da bo v okviru svojih pristojnosti in obstoječih sistemov financiranja zagotovila, da bodo za potrebe neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov sredstva za stroške dela, ki izvirajo iz tega dogovora in kolektivnih pogodb, katerih podpisnica je, upoštevana pri usklajevanju predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov in pri pripravi izhodišč za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov na prihodkovni in odhodkovni strani, tudi za leto 2022.

 1. Uveljavitev aneksov h kolektivnim pogodbam

 

Rešitve, dogovorjene v tem dogovoru, se uveljavijo pod pogojem, da podpisniki, ki podpišejo ta dogovor, podpišejo tudi Aneks h Kolektivni pogodbi za javni sektor, Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

 1. Realizacija dogovora in plačilo stavke

 

Sindikati, podpisniki tega dogovora, soglašajo, da do 30. junija 2023 ne bodo sprožili nobenih stavkovnih aktivnosti v zvezi z ukrepi iz tega dogovora.

V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega dogovora, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.

Sindikati, podpisniki tega dogovora, se zavezujejo, da ne bodo vložili pobude ali zahteve za referendum ali vodili oziroma podpirali referendumskih aktivnosti zoper spremembo ZSPJS, ki pomeni uresničitev tega dogovora, razen v primeru kršitve tega dogovora.

 1. Objava dogovora v Uradnem listu Republike Slovenije

 

Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Parata, dne 29. septembra 2022

 
 
Nazadnje urejano na 0, 30.09.2022 11:26
Oceni ta prispevek
(1 glas)
Objavljeno v Novosti
 • Natisni

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse zahtevane podatke, označene z zvezdico (*). Uporaba kode HTML ni dovoljena.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

 • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
 • Davčna številka: 90213033
 • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528