Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider
Vlada Republike Slovenije

Ministrstvo za javno upravo

Tržaška 21

1000 Ljubljana

 

Ga. Sanja Ajanovič Hovnik

Ministrica

 

Datum: 9. 12. 2022

ZADEVA: Realizacija Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22)

 

Spoštovani,

 

vlada je s sindikati javnega sektorja v mesecu oktobru 2022 sklenila Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22) in anekse h kolektivnim pogodbam, ter sprejela določene splošne akte, potrebne za implementacijo nekaterih vsebin iz predmetnega dogovora, vključno s posredovanjem novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v zakonodajni postopek, ki je bil kasneje tudi sprejet, kljub temu, da s sindikati ni bil v celoti usklajen.

Skoraj dva meseca po podpisu Dogovora ugotavljamo, da se ne uresničujejo pomembne vsebine dogovora, ki se nanašajo na aktivnosti, ki naj bi sledile zaključku pogajanj, in so bile dogovorjene v dogovoru, vključno z roki, dogovorjenimi za začetek teh aktivnosti.

Na zahtevo vlade je bila v 6. točko dogovora vključena zaveza o pričetku usklajevanj o sistemskih spremembah plačnega sistema javnega sektorja, pri čemer je o temeljnih vprašanjih plačnega sistema potrebno doseči soglasje med vlado in sindikati javnega sektorja, vladna in sindikalna stran pa si bosta prizadevali tudi za čim višjo stopnjo usklajenosti konkretnih členov ZSPJS.

Razlogi, zaradi katerih vlada še ni pripravila izhodišč za usklajevanja sistemskih sprememb plačnega sistema javnega sektorja, nam niso znani, obžalujemo pa, da v nasprotju z dogovorom na pogajalski komisiji, sklenjenim pred poletjem, vlada s sindikati javnega sektorja v okviru delovne skupine ne vodi dialoga s sindikati javnega sektorja že v fazi priprave izhodišč za načrtovane spremembe.

Ne glede na navedeno pa zamuda pri pripravi izhodišč za prenovo plačnega sistema ne odvezuje vlade od zaveze iz 6. točke Dogovora, da najkasneje v roku enega meseca po podpisu Dogovora prične s pogajanji o odpravi nesorazmerij v plačah, ki so nastala v obdobju po sklenitvi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), upoštevaje tudi spodnjo tretjino plačne lestvice.

Pogajanja o obeh vsebinah, torej tako o sistemskih spremembah plačnega sistema kot tudi o odpravi plačnih nesorazmerij, naj bi sicer potekala vzporedno in z istim rokom, do katerega naj bi se zaključila, to je do 30. 6. 2023.

V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja zlasti glede na potek pogajanj za anekse k nekaterim kolektivnim pogodbam dejavnosti, s katerimi so predvidene višje uvrstitve delovnih mest v teh dejavnostih, ne pristajamo na to, da se z zavlačevanjem začetka usklajevanj o sistemskih spremembah plačnega sistema javnega sektorja odlaga tudi začetek pogajanj o odpravi plačnih nesorazmerij in naslavljanje problematike uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice, ki bo s 1.1.2023 postala še bolj akutna. Že vnaprej sporočamo, da ne bomo pristajali na to, da se z odlaganjem začetka usklajevanj oziroma pogajanj ustvarja časovni pritisk in skrajšuje obdobje, ki naj bi bilo na razpolago za usklajevanja oziroma pogajanja o tako zahtevnih vsebinah, kot so naštete.

Nadalje opozarjamo, da vlada izjemno selektivno pristopa k realizaciji 5. točke Dogovora, saj nekaterih sklenjenih sporazumov kljub zavezi v Dogovoru ne spoštuje. Tako so nekateri dogovori in sporazumi, našteti v 5. točki Dogovora, že realizirani, nekateri so blizu vsaj delne realizacije, medtem ko se aktivnosti za realizacijo drugih po naših informacijah sploh še niso začele. Takšen primer je na primer zaveza k pogajanjem za sklenitev normativnih delov kolektivnih pogodb dejavnosti, ki normativnega dela sploh še ne vsebujejo oziroma imajo samo tarifni del.

Glede na navedeno v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja pozivamo vlado, da preneha kršiti sklenjeni Dogovor, skliče sejo pogajalske komisije in prične z njegovo realizacijo, skladno z roki, določenimi v Dogovoru, pri tem pa vse plačne skupine obravnava enako in upoštevaje temeljno načelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, to je enako plačilo za delo na primerljivih delovnih mestih. Opozarjamo tudi na to, da Dogovor sam že predvideva tudi možne sankcije za primer kršitve dogovora, zato pričakujemo, da bo vlada svoje obveznosti tudi izpolnila.

Lep pozdrav,

Jakob Počivavšek

Vodja Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

l.r.

Še preden se je dobro posušilo črnilo na dogovoru, ki ga je vlada sklenila s sindikati javnega sektorja, že ga je s sklenitvijo dogovora s sindikatom FIDES tudi že prvič prekršila. Če se je s sindikati javnega sektorja zavezala k usklajevanju sistemskih sprememb plačnega sistema, pri čemer bo za temeljna vprašanja sistema plač v javnem sektorju potrebno soglasje sindikatov, je v dogovoru s sindikatom FIDES že napovedala nekakšne ločene plačne stebre posameznih dejavnosti v okviru domnevno enotnega sistema plač v javnem sektorju, brez da bi za to imela soglasje ostalih sindikatov javnega sektorja in celo še preden bi z njimi o tem opravila kakršno koli posvetovanje. Še več, kljub večkratnemu javnemu zagotavljanju, da vlada ne bo pristala na izstop katerekoli poklicne skupine iz enotnega sistema plač v javnem sektorju, je z dogovorom pristala na prav to – če soglasja o ločenem plačnem stebru za zdravstvo ne bo, bo za zdravnike oblikovala poseben sistem. Dogovora med vlado in sindikatom FIDES v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja ne moremo razumeti drugače kot napoved razgradnje enotnega plačnega sistema in kot prejudiciranje nekega novega plačnega sistema, še preden je o tem stekla kakršna koli beseda s sindikati javnega sektorja.

Vlada, ki se deklarira kot tista, ki spoštuje dane zaveze in sklenjene dogovore, s takšnimi ravnanji spodkopava lastno kredibilnost, saj govori eno, dela drugo. Takšno ravnanje je za Pogajalsko skupino reprezentativnih sindikatov javnega sektorja nesprejemljivo. Kot vselej doslej poudarjamo, da prihodnost plačnega sistema vidimo v popravkih in nadgradnji obstoječega sistema plač v javnem sektorju in ne pristajamo na to, da bo en sindikat, skupaj z vlado, narekoval spremembe sistema plač v javnem sektorju vsem ostalim sindikatom, ki predstavljamo javne uslužbence v različnih dejavnostih javnega sektorja. Poudarjamo, da je takšno ravnanje zelo slaba popotnica začetku pogovorov o sistemskih spremembah plačnega sistema.

V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja smo prepričani, da je vlada s sklenitvijo dogovora s FIDES storila veliko napako, ki bo, v kolikor bo zaveza iz dogovora realizirana, državo še zelo drago stala, žal ne na račun pravičnejšega nagrajevanja v javnem sektorju. Zato bomo trdno vztrajali na zavezah iz dogovora, ki je bil sklenjen 13.10.2022, vključno z zavezo po soglasju sindikatov javnega sektorja o temeljnih vprašanjih plačnega sistema. Zaveza vlade, dana enemu od sindikatov, ostalih sindikatov ne zavezuje, niti jih ne more zavezovati, vlada pa bo morala prej ali slej pojasniti, zakaj krši en ali drug dogovor.

Jakob Počivavšek

Vodja Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

 
 

V sindikatu Ministrstva za obrambo smo ves čas pogajanj sodelovali in se o vsebinah dogovora pogajali z vladno pogajalsko skupino skupaj z ostalimi reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. V SMO s parafiranim dogovorom nismo zadovoljni predvsem iz razloga, ker nezadostno obravnava najranljivejše plačne skupine v spodnji tretjini plačnih razredov na račun najvišje uvrščenih v PR v JS kar pa smo v SMO večkrat jasno povedali tako vladni strani kot tudi vsem ostalim sindikatom JS.

Kaj prinaša dogovor:

med drugim uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za 4.5% s 1. oktobrom 2022, en plačni razred z aprilskimi plačami 2023 za večino v javnem sektorju, razen zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so se jim plače povečale z dogovorom novembra 2021, višji regres za letni dopust za leto 2022 (do 24. plačnega razreda 1.374,43 evrov neto, od 25. do 30. razreda 1.324,43 evrov neto, od 31. do 35. plačnega razreda 1.274,43 evrov neto, od 36. do 40. razreda 1.224,43 evrov neto in med 41. in 50. plačnim razredom 1.174,43 evrov neto), višji regres za prehrano, ki od 1. septembra 2022 znaša 6.15 evrov.

V nadaljevanju objavljamo celoten dogovor.

DOGOVOR

 

o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

 

Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo z ukrepi na področju plaC in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 z naslednjo vsebino:

 

 1. Uskladitev vrednosti plačnih razredov plne lestvice

 

Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09- uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odi. US, 40/12 -ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 -ZUPPJS15, 82/15,

23/17-ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) znaša 4,5 odstotka. Uskladitev vrednosti plačnih razredov se izvede s 1. oktobrom 2022.

Z uveljavitvijo ukrepov iz te točke dogovora je realizirana obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz 5. člena ZPSJS v letu 2022, ne pa tudi obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov v letu 2023 z učinki v letu 2024.

Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za javni sektor, spremembo priloge 1 ZSPJS in Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini.

 1. Povišanje uvrstitev delovnih mest, nazivov, funkcij in vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini

 

Uvrstitve delovnih mest (vključno z delovnimi mesti javnih uslužbencev plačne skupine B), nazivov in funkcij se povišajo za en plačni razred, razen tistih obstoječih ali na novo določenih delovnih mest, ki so bila uvrščena v višji plačni razred z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 181/21 z dne 19.11.2021) in Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 181/21 z dne 19. 11. 2021). Vrednost nominalnih osnov za delo v tujini se poviša za 4 %.

Višje uvrstitve delovnih mest, nazivov, funkcij in vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini iz te točke se uveljavijo s 1. aprilom 2023, pri čemer se višji plačni razred iz tega naslova šteje za delno odpravo nesorazmerij v plačah in delno realizacijo tistih stavkovnih zahtev, ki so vezane na odpravo plačnih nesorazmerij.

Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za javni sektor, aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, spremembo Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, pravilnikov o uvrstitvah delovnih mest direktorjev, spremembo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede, Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede in spremembo priloge 3 ZSPJS ter drugih aktov, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede.

Za realizacijo te točke se s spremembo ZSPJS s 1. aprilom 2023 plačna lestvica iz priloge 1 ZSPJS poviša za 1 plačni razred, tako da ima 66 plačnih razredov.

 1. Regres za letni dopust za leto 2022

 

Regres za letni dopust za leto 2022 znaša za javne uslužbence, ki so na dan 31. maja 2022 prejemali osnovno plačo:

 • - do vključno 24. plačnega razreda, 1.374,43 eurov neto,
 • - od do vključno 30. plačnega razreda 1.324,43 eurov neto,
  • - od do vključno 35. plačnega razreda 1.274,43 eurov neto,
  • - od do vključno 40. plačnega razreda 1.224,43 eurov neto,
  • - od do vključno 50. plačnega razreda 1.174,43 eurov neto,
  • - za 51 in višji plačni razred 074, 43 eurov neto.

Spremembe uvrstitev javnih uslužbencev v plačni razred, premestitve, sklenitve pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto in pridobitev pravice do izplačila višje plače po 31. maju 2022 ne vplivajo na določitev višine regresa za letni dopust za leto 2022.

V primeru zaposlitve v javnem sektorju po 31. maju 2022 se javnemu uslužbencu določi sorazmerni del višine regresa za letni dopust za leto 2022 glede na plačni razred, za katerega prejema plačo na dan sklenitve delovnega razmerja.

V primeru prenehanja delovnega razmerja v javnem sektorju pred 31. majem 2022 se javnemu uslužbencu določi sorazmerni del višine regresa za letni dopust za leto 2022 glede na plačni razred, za katerega je prejemal plačo na dan prenehanja delovnega razmerja.

Javnim uslužbencem, ki jim je regres za letni dopust za leto 2022 že bil izplačan, se pri plači za oktober 2022 (izplačilo v novembru 2022) poračuna razlika do višine, določene v tej točki dogovora.

Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

 1. Regres za prehrano

 

Regres za prehrano med delom od 1. septembra 2022 znaša 6,15 eura.

Znesek regresa za prehrano med delom se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS. Usklajen znesek se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.

Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Prva uskladitev višine regresa za prehrano med delom po uveljavitvi aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev se izvede s 1. januarjem 2023.

 1. Realizacija sporazumov oziroma dogovorov, sklenjenih v obdobju preteklih vlad

 

Vlada je zavezana, da bo realizirala zaveze iz sklenjenih sporazumov oziroma dogovorov, sklenjenih v

obdobju preteklih vlad, in sicer iz:

 • Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti (številka 101-12/2016/149 z dne 5. 12.

2016),

 • Dogovora o načinu realizacije V. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Uradni list RS, št. 3/20),
 1. in 9. točke Priloge 3 sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/17),
 • Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in

nadaljevanju pogajanj (Uradni list RS, št. 181/21)

 • VIII. in XII. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 80/18)
 1. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije (Uradni list RS, št. 80/18),
 • V. točke Stavkovnega sporazuma sklenjenega med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom, zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 80/18),

V. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19)

S to točko se ne posega v veljavnost in pravne posledice dogovorov in sporazumov iz prejšnjega odstavka.

 1. Usklajevanje sistemskih sprememb plačnega sistema javnega sektorja, odprava nesorazmerij v osnovnih plačah, upoštevaje spodnjo tretjino plačne lestvice

 

Vladna in sindikalna stran se zavezujeta, da bosta po zaključku teh pogajanj pričeli z usklajevanji o sistemskih spremembah plačnega sistema javnega sektorja, z namenom, da se najpozneje do 30. junija 2023 pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS oziroma nov zakon o sistemu plač v javnem sektorju s podpisano izjavo o stopnji usklajenosti besedila členov zakona, pri čemer si bosta vladna in sindikalna stran prizadevali za čim večjo višjo stopnjo usklajenosti členov. O temeljnih vprašanjih plačnega sistema bo doseženo soglasje med vlado in sindikati javnega sektorja.

Glede soglasja o temeljnih vprašanjih plačnega sistema se šteje, da je podano, ko je dosežen kvorum, ki ga za veljavnost sklenitve in spremembe KPJS določa 42. člen ZSPJS.

Prav tako se zavezujeta, da bodo vzporedno z usklajevanjem sistemskih sprememb plačnega sistema potekala pogajanja o odpravi nesorazmerij v plačah, ki so nastala v obdobju po sklenitvi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), z namenom, da bo dogovor o odpravi plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah, upoštevaje tudi spodnjo tretjino plačne lestvice dosežen najpozneje do 30. 6. 2023.

Pogajanja in usklajevanja iz te točke se pričnejo najpozneje v enem mesecu po podpisu tega dogovora.

 1. Zagotavljanje finančnih sredstev

 

Vlada se zavezuje, da bo v okviru svojih pristojnosti in obstoječih sistemov financiranja zagotovila, da bodo za potrebe neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov sredstva za stroške dela, ki izvirajo iz tega dogovora in kolektivnih pogodb, katerih podpisnica je, upoštevana pri usklajevanju predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov in pri pripravi izhodišč za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov na prihodkovni in odhodkovni strani, tudi za leto 2022.

 1. Uveljavitev aneksov h kolektivnim pogodbam

 

Rešitve, dogovorjene v tem dogovoru, se uveljavijo pod pogojem, da podpisniki, ki podpišejo ta dogovor, podpišejo tudi Aneks h Kolektivni pogodbi za javni sektor, Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

 1. Realizacija dogovora in plačilo stavke

 

Sindikati, podpisniki tega dogovora, soglašajo, da do 30. junija 2023 ne bodo sprožili nobenih stavkovnih aktivnosti v zvezi z ukrepi iz tega dogovora.

V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega dogovora, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.

Sindikati, podpisniki tega dogovora, se zavezujejo, da ne bodo vložili pobude ali zahteve za referendum ali vodili oziroma podpirali referendumskih aktivnosti zoper spremembo ZSPJS, ki pomeni uresničitev tega dogovora, razen v primeru kršitve tega dogovora.

 1. Objava dogovora v Uradnem listu Republike Slovenije

 

Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Parata, dne 29. septembra 2022

 
 

JAVNO PISMO MANDATARJU ZA SESTAVO VLADE

Spoštovani dr. Robert Golob,

v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov pozorno spremljamo oblikovanje bodoče vlade in sklepanje koalicijske pogodbe, saj odhajajoča vlada za seboj pušča zelo veliko nerešenih problemov v okviru sistema plač v javnem sektorju, številne neuresničene zaveze in nenaslovljene zahteve sindikatov javnega sektorja, ki so s tem povezane. Nekateri sindikati so v letošnjem letu že izvedli tudi stavkovne aktivnosti, ki trenutno sicer mirujejo, vsi sindikati pa nestrpno pričakujemo začetek intenzivnega in vsebinskega socialnega dialoga, ki ga v zadnjem letu dni z vlado in Ministrstvom za javno upravo žal ni bilo.

Sindikati, ki delujemo v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, pokrivamo praktično vse dejavnosti javnega sektorja, kljub temu pa so zahteve, ki smo jih naslavljali na odhajajočo vlado, sedaj pa jih naslavljamo na bodočo vlado, jasne in enotne, in sicer:

1.    Dosledno spoštovanje zaveze iz Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 80/18), da bo vlada glede temeljnih vprašanj sistema plač v javnem sektorju in uslužbenskega sistema pridobila soglasje sindikatov javnega sektorja in plačala stavko v primeru kršitve;

2.     Takojšen dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov najmanj v višini inflacije v letu 2021 in delom rasti produktivnosti;

3.     Takojšen dogovor o formuli avtomatičnega letnega usklajevanja vrednosti plačnih razredov, ki ne sme biti manjše od inflacije;

4.     Takojšen dogovor o načinu in dinamiki odprave uravnilovke na področju plač, izhajajoč iz delovnih mest, ki so v spodnji tretjini plačne lestvice;

5.     Ponovna vzpostavitev plačnih razmerij, ki so bila porušena z enostranskimi potezami vlade ali s parcialnimi dogovori po posameznih področjih javnega sektorja;

6.     Takojšnja uskladitev premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v višini, kot jo predvideva Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) ter poračun premij za nazaj, vključno z izpadlimi donosi pri vplačilih za leto 2022;

7.     Zagotovitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom za povišane stroške dela iz sporazuma o razreševanju zgornjih stavkovnih zahtev in za RTV iz Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 80/18).;

8.     Takojšnja določitev višine nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu v Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, upoštevaje predlog sindikalne strani z dne 24.12.2020.

Pozdravljamo napoved bodoče koalicije v koalicijski pogodbi, da delovna mesta v plačni skupini J ne bodo več spregledana, kar v povezavi s spremembami na področju minimalne plače razumemo predvsem kot napoved reševanja uravnilovke v spodnjem delu plačne lestvice, prav tako pozdravljamo odpravo anomalij plačnega sistema in odpravo porušenih plačnih razmerij, kar je sicer v koalicijski pogodbi navedeno v poglavju o zdravstvu, vendar mora po našem prepričanju veljati za celoten javni sektor. Pričakujemo, da bodo predmet teh pogajanj tudi zgoraj navedene zahteve, ki so kot rečeno skupne vsem sindikatom javnega sektorja, ki delujejo znotraj pogajalske skupine in zadevajo vse zaposlene v javnem sektorju. Vse navedeno vsaj deloma odgovarja tudi na zgoraj navedene zahteve sindikatov javnega sektorja. Koalicijska pogodba sicer omenja tudi motivirano in odgovorno delo ter ustrezen karierni razvoj na področju javnega sektorja, kar v načelu sicer pozdravljamo, svarimo pa pred reciklažo že večkrat videnih predlogov sprememb sistema plač v javnem sektorju, ki so jih sindikatom predstavljale dosedanje vlade, in so bili za sindikalno stran nesprejemljivi in po našem prepričanju niso vodili k prej navedenim deklariranim ciljem.

Glede na zapis, ki naj bi bil vsebovan v koalicijski pogodbi, naj bi se pogajanja s sindikati javnega sektorja o odprtih stavkovnih zahtevah začela že v prvem mesecu delovanja vlade, zato pričakujemo začetek pogajanj takoj po oblikovanju nove vlade, vsekakor pa že v mesecu juniju 2022, in sicer predlagamo prvo srečanje 13.6 in/ali 20.6. Od prvega srečanja poleg vsebinskega začetka pogajanj pričakujemo predvsem dogovor o dinamiki pogajanj in jasen časovni okvir, v katerem je potrebno skleniti dogovor o vsebinskih zahtevah. Morebitno odlašanje s pogajanji ali izključevanje določenih zahtev iz teh pogajanj bi zelo verjetno povzročilo konflikt in ponovne razmisleke o stavkovnih aktivnostih med sindikati javnega sektorja, ki so sicer izvajanje stavkovnih aktivnosti že podprli, vendar so se odločili, da se v izogib zlorabam stavk s strani političnih strank v času volilne kampanje aktivnosti odloži za čas po volitvah, v kolikor ne bo napredka v pogajanjih.

Zavedamo se, da bo iskanje rešitev in dogovora o navedenih zahtevah sindikatov javnega sektorja zahtevno, hkrati pa smo prepričani, da jih je nujno potrebno nasloviti, saj je dosedanje upravljanje sistema plač v javnem sektorju, sklepanje različnih parcialnih dogovorov in neukrepanje pripeljalo do točke, ko je stanje postalo nevzdržno in terja ukrepanje.

Ob tem posebej poudarjamo, da v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja podpiramo ohranitev enotnega sistema plač v javnem sektorju in zahtevamo, da se le-ta ohrani, rešitve za spremembe z nadgradnjo in izboljšavami pa je potrebno iskati znotraj tega sistema. Sindikati, ki delujemo v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, smo pripravljeni na iskanje nujno potrebnih rešitev in pričakujemo skorajšnji začetek pogajanj za ta namen.

S spoštovanjem,

V Ljubljani, 24.5.2022

Jakob Počivavšek

Vodja Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

l.r.

IZHODIŠČA ZA POGAJANJA Z REPREZENTATIVNIMI SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA O USKLAJEVANJU VREDNOSTI PLAČNIH RAZREDOV PLAČNE LESTVICE TER ELEMENTIH REFORME PLAČNEGA SISTEMA V SMISLU VEČJEGA NAGRAJEVANJA BOLJŠEGA DELA

 

Vlada Republike Slovenije je ob upoštevanju 5. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter odgovora vlade reprezentativnim sindikatom javnega sektorja, številka: 10102-9/2021/5 z dne 23. 12. 2021, določila naslednja izhodišča za pogajanja o usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice ter elementih reforme plačnega sistema v smislu večjega nagrajevanja boljšega dela:

 1. uskladitev vrednosti plačnih razredov ne sme niti kratkoročno niti dolgoročno ogroziti vzdržnosti javnih financ;
 1. uskladitev vrednosti plačnih razredov mora biti postopna;
 1. pri uskladitvi vrednosti plačnih razredov se upoštevajo makroekonomski kazalniki;
 1. uskladitev vrednosti plačnih razredov se določi linearno z namenom preprečitve kompresije plačne lestvice;
 1. finančne posledice, za katere ni kritja v obstoječih proračunskih dokumentih, ne morejo nastopiti pred spremembo teh dokumentov;
 1. zagotovitev večje povezanosti plačila za delo z rezultati dela (od -30 do +100 odstotkov osnovne plače).

 

 

 

28.01.2022 sta zaradi neodzivnosti vladne pogajalske skupine in v skladu s poslovnikom pogajalski skupini sindikatov JS na vladno pogajalsko skupino naslovili vabilo na sejo pogajalske komisije, ki jo objavljamo v celoti: 

 

Zadeva: Vabilo na sejo pogajalske komisije

Spoštovani,

Na podlagi dopisov obeh sindikalnih pogajalskih skupin, z dne 7. 1. 2022 in 12. 1. 2022, ter zaradi popolne neodzivnosti vladne strani, v skladu z določbami poslovnika, sindikalna stran sklicuje sejo pogajalske komisije.

Vabimo vas, da se udeležite seje pogajalske komisije, ki bo v sredo, 9. 2. 2022 ob 10.00 uri.

Predlagani dnevni red:

 1. Začetek pogajanj o zvišanju plač v javnem sektorju.
 2. Spremembe plačne lestvice in razmerij med plačnimi razredi ter usklajevanje vrednosti plačnih razredov.
 3. Zagotovitev dodatnih sredstev za financiranje JZ RTV in posrednih proračunskih uporabnikov za pokrivanje povišanih stroškov dela iz dogovora s sindikati javnega sektorja iz decembra 2018 ter dogovora, s katerim bosta realizirani prejšnji dve točki dnevnega reda.
 4. Razno.

Upoštevaje epidemiološko situacijo v Republiki Sloveniji, bo seja pogajalske komisije potekala na daljavo. Povezavo vam bomo posredovali naknadno.

S spoštovanjem,

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

 • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
 • Davčna številka: 90213033
 • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528