Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

ZAHTEVA SMO PLAČE STROKOVNO TEHNIČNIH DELAVCEV V SV IN MO in odgovor MO

 

V sindikatu Ministrstva za obrambo smo dne 15. 08. 2022 na načelnika GŠSV in ministra za obrambo naslovili zahtevo po enaki obravnavi CO zaposlenih v SV in MO. Dne, 20. 09. 2022 smo s strani MO prejeli odgovor na podano zahtevo. Zahtevo SMO in odgovor MO objavljamo v celoti v nadaljevanju:

Spoštovani,

v preteklosti smo v SMO večkrat opozorili tako vodstvo MO kot SV na slab status strokovno tehničnih delavcev (STD), zaposlenih v SV in MO (upravnem delu, URSZRS) in predlagali rešitve za izboljšanje v okviru obstoječe zakonodaje, ki so povezane z najnižjimi uvrstitvami teh DM v plačni sistem. Po grobi oceni je več kot 80 % zaposlenih na delovnih mestih STD v SV in MO s svojo osnovno plačo pod minimalno plačo in jim tako država subvencionira razliko med njihovo osnovno in minimalno plačo.

Neizpodbitna praksa v JS za reševanje zaposlenih na najnižjih DM v plačnem sistemu, ki jo s pridom uporablja velika večina delodajalcev v JS, je način, da skozi panožne kolektivne pogodbe imenujejo nova DM, ki so višje ovrednotena, nato pa te iste zaposlene uvrstijo na ta DM. V SMO sledimo vsem spremembam in praksam v JS, zato smo tudi v SMO zahtevali, da se zaradi narave in specifike dela v obrambnem resorju na vseh DM uvajajo nova DM in se le-ta hkrati višje uvrščajo na enak način kot je bilo to storjeno med drugim tudi v kolektivni pogodbi JGZ Brdo in v aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva v letu 2021.

Ker se v SV in MO soočamo s kritičnim kadrovskim primanjkljajem (upokojitve, odpovedi, ni kandidatov za nove zaposlitve) na vseh delovnih mestih, še posebej pa je ta problem alarmanten na delovnih mestih STD( kuhinje, delavnice, EVOJ...) smo v tem letu podali tudi konkretne predloge na vaš predlog spremembe sklepa VRS za izplačevanje dodatka po 2. odst. 59. čl., ki se s strokovnih krogih imenuje dodatek za deficitarnost. Naš predlog se je glasil: »Vsem zaposlenim v SV se plača po 2. odst. 59. čl. ZSSloV poveča za 20%.«

Ob tem smo poudarili, da je naš predlog nujen ukrep iz razlogov deficitarnosti, ki ima za posledico prekomerno obremenjenost zaposlenih v MO in SV in ki povzroča izgorelost, hkrati pa botruje odločitvam zaposlenih po podaji odpovedi, čemur še dodatno pripomorejo iskanja zaposlenih s takšnimi kompetencami v gospodarstvu. Naj

ob tem dodamo, da našega predloga MO ni upoštevalo z obrazložitvijo, da bi z upoštevanjem predloga občutno presegli obstoječe finančne zmožnosti.

Ne moremo pa mimo dejstva in na kar nas člani iz STD tudi opozarjajo, da pa je bil kljub našemu zavrnjenemu predlogu z namenom enake obravnave vseh zaposlenih sprejet sklep, da se zaposlenim v Generalštabu Slovenske vojske, ki so organizacijsko umeščeni v vodstvo, kabinet načelnika, štab in vojaški letalski organ plača poveča za 10 odstotkov osnovne plače.

Takšno početje je eklatanten pokazatelj na odsotnost odločevalske in organizacijske empatije do preostalih zaposlenih. V danem primeru je povišanje plače za 10 % odločevalec-predlagatelj z argumentom moči naslovil v prid sebi, ob tem pa pozabil na resnost problema na najnižje plačanih DM CO.

Da imajo v ostalih resorjih JS razumski pristop in zavidljivo organizacijsko empatijo predvsem do najnižje plačanih STD ter da so naše ugotovitve in zahteve tehtne želimo dodatno podkrepiti in se ob tem sklicujemo na spremembe oz. dopolnitve, ki izhajajo iz 74 a. člena ZODPol-G, ki je bil sprejet 20. 10. 2021 in na sklep vlade sprejet na 106. redni seji vlade dne 9. 12. 2021 o povečanju plač uslužbencem policije in Ministrstva za notranje zadeve zaradi povečanega obsega dela in posebnih obremenitev pri izvajanju podpornih nalog za policijo. Pri tem ugotavljamo, da so do izplačil na podlagi 74.a člena ZODPol upravičeni vsi navedeni uslužbenci, če v tekočem mesecu opravijo najmanj 8 ur dela[I], in sicer v višini:

 1. karierni razred - 100 € bruto (policijski svetniki/kriminalistični svetniki),
 2. karierni razred - 100 € bruto (višji policijski inšpektorji/višji kriminalistični inšpektorji), 3. karierni razred - 130 € bruto (policijski inšpektorji/kriminalistični inšpektorji),
 3. karierni razred - 140 € bruto (višji policisti/kriminalisti),
 4. karierni razred - 150 € bruto (policisti NDM),

strokovno tehnične delavce v policiji in javne uslužbence ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo - 100 € bruto (uslužbenci Direktorata za logistiko in nabavo, Direktorata za migracije, Službe za evropska sredstva, Urada za finance in računovodstvo in Urada za organizacijo in kadre).

Iz podanega torej sledi, da so CO zaposlene v SV in MO, ob enaki ali višji obremenitvi v primerjavi z zaposlenimi v MNZ, podvrednotene, kljub temu, da opravljajo podporne naloge tako za SV kot za organizacijske enote in organe v sestavi.

Ob tem pa ne moremo mimo dejstva, da ocenjene finančne posledice povečanja plač v MNZ in policiji na podlagi sprememb oz. dopolnitev, ki izhajajo iz 74 a. člena ZODPol- G znašajo 15.876.820,80 evrov letno, medtem ko v MO in SV s spremembo sklepa

VRS za izplačevanje dodatka po 2. odst. 59. čl. znašajo zgolj 1.026.460 evrov na letni ravni.

Zahteva:

Sklicujoč se na podana dejstva in izredno slabo kadrovsko sliko tako zaposlenih CO v SV in v MO in ob zahtevi po enaki obravnavi zaposlenih na podobnih ali primerljivih delovnih mestih v JS, zahtevamo:

 • Za CO zaposlene v SV:

da v skladu z obstoječimi predpisi GŠSV prične izplačevati dodatek po 2. odst. 59. čl. ZSSloV CO v SV na delovnih mestih, katerih opravljanje zahteva posebna znanja in povečane obremenitve, brez njihove popolnitve pa ni mogoče zagotoviti delovanja enote ali drugih enot, oborožitvenega, bojnega ali drugega vojaškega sistema najmanj v višini kot to velja za GŠSV.

 • Za CO zaposlene v organih v sestavi in organizacijskih enotah MO:

da se v skladu z 22.e. čl. ZSPJS zaradi povečanega obsega dela - podpornih nalog izplača dodatek najmanj v višini in v obsegu na način kot je to urejeno v MNZ z 74.a členom ZODPol, in sicer vse dokler se to ne uredi v področnih predpisih, pri čemer se sredstva načrtuje vnaprej, kot to počno v vseh preostalih resorjih DU.

 • Za vse CO zaposlene v obrambnem resorju:

da se v sistemizaciji in formaciji skladno s četrtim odst. 13. čl. ZSPJS pregledajo vsa delovna mesta, FD in nazivi CO ter da se le-te ustrezno popravi na način, da se delovna mesta oz. nazivi, ki jih urejajo kolektivne pogodbe za druge dejavnosti, uvrstijo v plačni razred iz teh kolektivnih pogodb (JGZ Brdo, KP zdravstva in sociale).

Odgovore na zahteve SMO, vezane za STD- CO v SV, pričakujemo od NGŠSV. Zahteve, ki pa so povezane s CO v MO pa v odgovor, prepuščamo vodstvu MO. Ob tem vas z vso resnostjo pozivamo k takojšnjemu ukrepanju, saj trenutno nevzdržno stanje, ki ga dodatno zaostrujejo vse višje cene življenjskih potrebščin - inflacija, lahko pripelje do kolapsa celotnega obrambnega sistema.

Z lepimi pozdravi.

 

[I] Vir: https://www.ops-celje.si/PSS---ZODPol---z-zakonom-do-sistemske-ureditve-povi%C5%A1anja-pla%C4%8D

ODGOVOR MO
 
Številka: 101-2/2022-67
Datum: 20. 09. 2022
 
Zadeva: Plače strokovno tehničnih delavcev v SV in MO
Zveza: Vaš dopis, z dne 15. 8. 2022
 
Prejeli smo vaš dopis, naveden v zvezi, naslovljen na ministra za obrambo in načelnika Generalštaba SV v zvezi s plačami strokovno tehničnih delavcev v Slovenski vojski (SV) in Ministrstvu za obrambo (MO).
Izhajajoč iz vašega zapisa o problematiki civilnih oseb kot strokovno tehničnih delavcev v SV in MO, bi radi uvodoma opozorili, da ureditev plač J plačne skupine izhaja iz enotne ureditve plač v javnem sektorju, pri čemer bi za odmik od takšne sistemske ureditve bilo treba spremeniti predpise, ki urejajo plače zaposlenih v tej plačni skupini za celotni javni sektor.
 
V povezavi z vašo zahtevo za civilne osebe, zaposlene v SV, pa pojasnila podajamo v nadaljevanju. V zvezi z izplačevanjem dodatka po 2. odstavku 59. člena ZSSloV pojasnjujemo, da citirana določba, jasno določa, da lahko Vlada RS s sklepom določi povišanje osnovne plače, vendar je povišanje omejeno na določeno skupino formacijskih dolžnosti oziroma delovnih mest. To pomeni, da je treba eksaktno določiti organizacijske enote oziroma dolžnosti, katerih opravljanje zahteva posebna znanja in povečane obremenitve in ni mogoče povišanja posplošeno določiti za vsa civilna delovna mesta v SV, kot to predlagate v svoji zahtevi.
 
V zvezi s civilnimi osebami, ki so zaposlene v organih v sestavi in organizacijskih enotah MO, glede izplačevanja dodatka v skladu z 22. e členom ZSPJS in nakazanimi možnimi spremembami predpisov, ki bi sistemsko urejali te dodatke po vzorcu 74. a člena ZODPol, naj najprej pojasnimo, da ZSSloV že vsebuje določbo, ki določa povečanje osnovne plače zaradi povečanega obsega dela in obremenitev, t.j. 59. člen. Oba pravna instituta imata podlage v različnih predpisih kakor je tudi različen namen izplačevanja. Tako se 22. e člen ZSPJS šteje kot del plače za delovno uspešnost (in ne kot dodatek, ki je del plače za posebne pogoje dela, nevarnost, obremenitve), ki ga lahko prejme javni uslužbenec za nadpovprečno opravljeno delo v določenem obdobju. Izplačevanje povečanja osnovne plače po ZSSloV smo že pojasnili v prejšnjem odstavku. Ocenjujemo, da vaša predlagana zahteva za izplačevanje dodatka, kot je to urejeno v ZODPol, glede na namen prej navedenih pravnih podlag, ni izvedljiva.
 
V zvezi z zahtevo, da se za vse civilne osebe v obrambnem resorju v sistemizaciji in formaciji pregledajo vsa delovna mesta, v skladu s četrtim odstavkom 13. člena ZSPJS, in da se ustrezno popravijo na način, da se delovna mesta oziroma nazivi, ki jih urejajo kolektivne pogodbe za druge dejavnosti, uvrstijo v plačni razred iz teh kolektivnih pogodb (JGZ Brdo, KP zdravstva in sociale) pojasnjujemo, da se primarno za strokovna tehnična delovna mesta za ves javni sektor uporablja Kolektivna pogodba za javni sektor (gre za spremljajoča delovna mesta - J plačna skupina). Prej navedena določba se je uporabljala selektivno v primerih, ko so se v formaciji SV oblikovala civilna delovna mesta, za katera se je ugotovilo, da po vsebini dela in nalogah, podobnega delovnega mesta ni v prej omenjeni kolektivni pogodbi, pa so takšna delovna mesta določena v kolektivnih pogodbah posameznih dejavnosti kot npr. s področja kulture in informiranja, področja zdravstva, področja socialnega varstva, s predhodno pridobitvijo soglasja Ministrstva za javno upravo. Ocenjujemo, da vaša zahteva, da se vsa delovna mesta civilnih oseb in njihova uvrstitev v plačni razred popravijo na način, da se zgolj prevzemajo iz kolektivnih pogodb iz drugih dejavnosti, glede na uporabo četrtega odstavka 13. člena ZSPJS in dosedanji pristop, ni ustrezna.
 

Ne glede na vse navedeno pa bi dodatno pojasnili, da ugotavljamo, da so plače oziroma izhodiščni plačni razredi za nekatera strokovno tehnična delovna mesta oziroma formacijske dolžnosti prenizko ovrednoteni. Zato se bomo tudi v prihodnje, seveda v okviru svojih pristojnosti, zavzemali za ustreznejšo ureditev plačnih razredov zaposlenih, ki opravljajo strokovno tehnična dela tako v MO kot tudi v SV. 

 

 
 
 
 
 
Nazadnje urejano na 0, 27.09.2022 14:24
Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Objavljeno v Novosti
 • Natisni

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse zahtevane podatke, označene z zvezdico (*). Uporaba kode HTML ni dovoljena.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

 • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
 • Davčna številka: 90213033
 • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528