Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

SMO od MO pričakuje spoštovanje zavez stavkovnega sporazuma iz leta 2018 glede usklajevanja sprememb uredbe - podani predlogi

 

S strani MO smo v začetku meseca decembra prejeli v mnenje Uredbo o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede. MO je tako sindikate delujoče na področju obrambe pozvalo, da podajo mnenja na predlog uredbe do 17. 12. 2021. Ker gre za zelo kompleksno materijo, v katero je potrebno vgraditi in odpraviti nastale anomalije, ki so povzročile škodo zaposlenim in so nastale po letu 2008 (2017 -2018) ter so ob tem še vedno odprte nerealizirane zaveze iz stavkovnega sporazuma iz leta 2018, ki zahteva usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati obrambe smo MO z dopisom pozvali k usklajevanju, na katerega pa do danes nismo prejeli odgovora. Namreč v predlogu uredbe MO je veliko nejasnosti, ki pa v sami obrazložitvi uredbe niso zadostno ali sploh niso pojasnjene, ne upoštevajo se zadnji parcialni dogovori in dvig plačnih razredov plačnih skupin (E) in se s tem dodatno razvrednoti ODM VOJAK posledično pa tudi vse ostale formacijske dolžnosti v SV, ki so povezane na ODM v plačni podskupini C4. Ne upošteva se, da so FD v vojaški policiji, enoti za elektronsko bojevanje in letaliških službah uvrščene najmanj v specialistične dolžnosti. Vse to je navedeno v predlogu, ki smo ga 16.12.2021 posredovali na MO ob tem, smo dodatno pozornost, namenili tudi civilnim osebam zaposlenim v SV in MO, kjer smo v predlogu predlagali preimenovanje delovnih mest na način, kot to počne večina resornih ministrstev prepričani, smo, da so ta delovna mesta v primerjavi z drugimi v J plačni skupini neustrezno vrednotena tako iz naslova zahtev za zasedbo, zahtevnosti delovnega mesta,pogojev dela in odgovornosti. Še posebej pa iz razloga deficitarnosti, saj so v SV iz vidika ekonomskih pritiskov trga delovne sile primorani zaradi pomanjkanja kadra v kuhinjah SV le te združevati.

V samem predlogu uredbe pa ugotavljamo, da predlog uredbe ni medresorsko usklajen in smo v preteklosti bili deležni, da se je prvotno usklajeni predlog uredbe med sindikati obrambe in MO (v letu 2018) kasneje v medresorskem usklajevanju povsem spremenil in to v škodo zaposlenih, MO pa ni želelo izvesti ponovnega usklajevanja s sindikati in je tak predlog posredovalo sindikatom zgolj v seznanitev.

Celotni predlog uredbe skupaj z opravljeno analizo objavljamo v nadaljevanju:

 

MINISTER ZA OBRAMBO

NAČELNIK GŠSV

ZADEVA: NUJNO USKLAJEVANJE PREDLOGA UREDBE

ZVEZA: vaš dopis št. 007-494/2021-3 z dne 01. 12. 2021

Spoštovani,

Dne 01. 12. 2021 smo prejeli predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o uvrstitvi FD v plačne razrede (v nadaljnjem besedilu: uredba). Predlog uredbe sprejemamo kot odziv MO na podano zahtevo SMO na seji pogajalske komisije dne 17. 11. 2021, na kateri smo med drugim v SMO od VRS zahtevali, da ministru naloži izvedbo realizacije zahteve iz stavkovnega sporazuma iz decembra 2018, ki pa jo v obrazložitvi uredbe tudi sami navajate in jo kot nepravilnost tudi prepoznavate. Iz podrobnega pregleda in opravljene analize predloga uredbe ugotavljamo, da ne sledite v preteklosti podanim nujnim in potrebnim predlogom sprememb in jih, kot take tudi negirate. Prav tako v predlogu uredbe ne upoštevate podrtih razmerij med plačnimi skupinami in plačnimi razredi. Zadnji tak je aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur.list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021). V navedenem aneksu se je ODM E035009 srednja medicinska sestra v ambulanti, ki je bila leta 2018 uvrščena v 22 PR in je bila za 2 PR nižje uvrščena od ODM VOJAK (24 PR). Na podlagi omenjenega aneksa, elegantno preimenovala v E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI in se tako uvrstila v 24 PR enako, kot ODM vojak. Poudarjamo, da ODM vojaka kot tudi vsi ostali ODM PUO iz KPJS v soodvisnosti s plačno skupino E zaostaja za 2 PR ob enaki ali še višji stopnji deficitarnosti. V sami obrazložitvi predloga ugotavljamo, da so vaše navedbe v 4. ods. pod točko 3.1 Urejanje plačnega sistema za Slovensko vojsko povsem deplasirane in zavajajoče kar dokazujemo iz povzetka zapisnika na seji pogajalske skupine dne 27. 11. 2018 s strani predstavnika SMO, kjer je bilo na zadnji seji pogajanj podano vprašanje:

»Ali se bodo porušena razmerja v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski s procesom usklajevanja uredbe odpravile?

Vladna stran je nato odgovorila, da predlagana dopolnitev omogoča, da se ob usklajevanju uredbe to stori.«Ob tem kategorično zavračamo zatrjevanje in sklicevanje na upoštevanje »Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju«, št. 0100-744/2018/2 z dne 3. 12. 2018«, saj ste enostransko posegli v dogovor in zavedno povzročili dodatne anomalije, ki pa jih v obrazložitvi želite omiliti s tem, ko zapišete, da ste na podlagi omenjenega sporazuma v predlogu uredbe 2018 uredili FD s ciljem, da se postopno uskladijo notranja razmerja v plačni hierarhiji, ki so posledica odprave anomalij v letu 2017. Namreč obrazložitev zapisanega v dogovoru in odgovor Vladne strani v letu 2018 je bil povsem jasen in je dopustil, da se te anomalije odpravijo že v letu 2018. Da je naša trditev točna, potrjujete v naslednjem odstavku, kjer zapišete: »da sprejeta Uredba ni sledila predlogom MO za odpravo anomalij ter vzpostavitvi notranjih plačnih razmerij, ki bi odražala vojaško hierarhijo vodenja in poveljevanja.«

V točki 3.2 Izhodišča za predlog sprememb uredbe v drugem odstavku pri tem celo navedete, da je predlog na skupna merila enotnega plačnega sistema v nekaterih delih avtonomen pri določanju izhodiščnih plačnih razredov formacijskih dolžnosti in nazivov, hkrati pa s predlogom dodatno povzročite in soglašate s povzročenimi anomalija iz leta 2017-2018 (vojaški uslužbenci, enote iz 2 in 3. ods. 4 čl. Uredbe).

Na podlagi zapisanega ugotavljamo, da je v posredovanem predlogu uredbe še veliko nejasnosti, za kar v obrazložitvi ni podanih razlag. Ravno zaradi omenjenega smo v SMO podali zahtevo po nujnem usklajevalnem sestanku, zato vam zaradi zapisanih pomanjkljivosti posredujemo pripombe in dopolnitve predlagane uredbe:

Zahtevamo, da spremembe uredbe zasleduje in upošteva enotni plačni sistem (EPS):

  • Da se v ODM ohranjajo razlike do plačnih skupin v EPS v enakih tarifnih skupinah (E);
  • Da se poenotijo plačni razredi vseh formacijskih dolžnosti vojaških uslužbencev glede na stopnjo naziva vojakov, podčastnikov in časnikov iz naslova opravljanje enakega dela (povrne porušeno razmerje glede na uredbo 2008) prikaz ponovno porušenih razmerij priloga;
  • Da se vse formacijske dolžnosti v enotah vojaške policije, enoti za elektronsko bojevanje in letaliških službah uvrstijo v 2. ods. 4. čl. Uredbe oz. najmanj 2 plačna razreda višje od splošnih formacijskih dolžnosti in nazivov (nosilci pooblastil, licenc, samostojno opravljanje nalog ...).
  • Nerazumljivi razponi med STOT-MAJ v primerjavi s PPK-PK, predlagamo enak razpon in sicer 3 PR med STOT-MAJ in PPK-PK oz. uvrstitev MAJ in PPK za 1 PR višje;
  • Vse pripadnike uvrščene na podlagi 2. in 3. ods. 4. čl. uvrstiti v PR, ki bodo na vseh nivojih imeli enako razliko do enakih činov po 1. ods;

 

Neustrezna ureditev CO v SV tako iz naslova deficitarnosti kot iz naslova napačne umeščenosti v J plačno skupino, in sicer:

PREDLOG NOVIH

FD - CO v SV in OPR

KUHAR V VOJAŠKI KUHINJI IV

20

KUHAR V VOJAŠKI KUHINJI V

22

GLAVNI KUHAR V VOJAŠKI KUHINJI

23

PROTOKOLARNI KUHAR V VOJAŠKI KUHINJI

26

SKLADIŠČNIK VOJAŠKEGA SKLADIŠČA IV

20

SKLADIŠČNIK VOJAŠKEGA SKLADIŠČA V

22

MEHANIK ZA VOJAŠKA VOZILA IV

20

MEHANIK ZA VOJAŠKA VOZILA V

22

VOZNIK VOJAŠKIH VOZIL IV

20

VOZNIK VOJAŠKIH VOZIL V

22

VZDRŽEVALEC VOJAŠKE INFRASTRUKTURE IV

20

VZDRŽEVALEC VOJAŠKE INFRASTRUKTURE V

22

MEHANIK ZA OBOROŽITVENE SISTEME IV

22

MEHANIK ZA OBOROŽITVENE SISTEME V

24

POMOŽNI DELAVEC V VOJAŠKEM SISTEMU

18

Predlog preimenovanja delovnih mest CO v FD, kot je to izvedeno v letu 2017 v kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda.[I]

V preteklosti smo bili priča, da ste Uredbo najprej uskladili s sindikati s področja obrambe in šele nato šli v postopek medresorskega usklajevanja, kar je večini primerov pomenilo, da ste bili v medresorskem usklajevanju neuspešni, in to v škodo zaposlenih in ste nam nato, povsem spremenjeno in neusklajeno uredbo posredovali zgolj v seznanitev, ki pa ni bila skladna z našim podanim mnenjem. Sindikate kot socialne partnerje ste pri tem postavili pred dejstvo »vzemi ali pusti«, kar pa je povsem v nasprotju s temelji socialnega dialoga in ureditvijo v demokratičnih družbah in ravno tak napačen, nepremišljen pristop botruje situaciji v kateri se trenutno nahajajo zaposleni v SV in zaradi česar so še vedno prisotne evidentne anomalije v uvrstitvi FD medtem ko so v drugih poklicnih skupinah JS resorni ministri spoštovali socialni dialog in so te anomalije v veliki večini tudi odpravljene.

Zahtevanega mnenje predloga uredbe ob navedeni deskripciji in ob dejstvu, da tudi ta Vlada ne želi spoštovati in realizirati zavez iz »Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev UL RS, št. 80/18« v delu, kjer je nerealizirano ostalo še vedno usklajevanje Uredbe z reprezentativnimi sindikati v zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski, ne moremo podati brez usklajevanja, saj bi to pomenilo, da ne spoštujemo svojih lastnih zavez in truda, ki smo ga legitimno izpogajali za izboljšanje socialnega statusa pripadnikov SV.

Zato zahtevamo, da prvotno opravite medresorsko usklajevanje in šele nato usklajevanje s sindikati. Mnenje je zgolj rezultanta omenjenih usklajevanj.

 

 

 

 priloga1.png

 specialistične_dolžnosti.png

 

 

 

Nazadnje urejano na 0, 16.12.2021 19:34
Oceni ta prispevek
(2 glasov)
Objavljeno v Novosti
  • Natisni

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse zahtevane podatke, označene z zvezdico (*). Uporaba kode HTML ni dovoljena.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528