Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

 

S strani MO smo v začetku meseca decembra prejeli v mnenje Uredbo o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede. MO je tako sindikate delujoče na področju obrambe pozvalo, da podajo mnenja na predlog uredbe do 17. 12. 2021. Ker gre za zelo kompleksno materijo, v katero je potrebno vgraditi in odpraviti nastale anomalije, ki so povzročile škodo zaposlenim in so nastale po letu 2008 (2017 -2018) ter so ob tem še vedno odprte nerealizirane zaveze iz stavkovnega sporazuma iz leta 2018, ki zahteva usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati obrambe smo MO z dopisom pozvali k usklajevanju, na katerega pa do danes nismo prejeli odgovora. Namreč v predlogu uredbe MO je veliko nejasnosti, ki pa v sami obrazložitvi uredbe niso zadostno ali sploh niso pojasnjene, ne upoštevajo se zadnji parcialni dogovori in dvig plačnih razredov plačnih skupin (E) in se s tem dodatno razvrednoti ODM VOJAK posledično pa tudi vse ostale formacijske dolžnosti v SV, ki so povezane na ODM v plačni podskupini C4. Ne upošteva se, da so FD v vojaški policiji, enoti za elektronsko bojevanje in letaliških službah uvrščene najmanj v specialistične dolžnosti. Vse to je navedeno v predlogu, ki smo ga 16.12.2021 posredovali na MO ob tem, smo dodatno pozornost, namenili tudi civilnim osebam zaposlenim v SV in MO, kjer smo v predlogu predlagali preimenovanje delovnih mest na način, kot to počne večina resornih ministrstev prepričani, smo, da so ta delovna mesta v primerjavi z drugimi v J plačni skupini neustrezno vrednotena tako iz naslova zahtev za zasedbo, zahtevnosti delovnega mesta,pogojev dela in odgovornosti. Še posebej pa iz razloga deficitarnosti, saj so v SV iz vidika ekonomskih pritiskov trga delovne sile primorani zaradi pomanjkanja kadra v kuhinjah SV le te združevati.

V samem predlogu uredbe pa ugotavljamo, da predlog uredbe ni medresorsko usklajen in smo v preteklosti bili deležni, da se je prvotno usklajeni predlog uredbe med sindikati obrambe in MO (v letu 2018) kasneje v medresorskem usklajevanju povsem spremenil in to v škodo zaposlenih, MO pa ni želelo izvesti ponovnega usklajevanja s sindikati in je tak predlog posredovalo sindikatom zgolj v seznanitev.

Celotni predlog uredbe skupaj z opravljeno analizo objavljamo v nadaljevanju:

 

MINISTER ZA OBRAMBO

NAČELNIK GŠSV

ZADEVA: NUJNO USKLAJEVANJE PREDLOGA UREDBE

ZVEZA: vaš dopis št. 007-494/2021-3 z dne 01. 12. 2021

Spoštovani,

Dne 01. 12. 2021 smo prejeli predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o uvrstitvi FD v plačne razrede (v nadaljnjem besedilu: uredba). Predlog uredbe sprejemamo kot odziv MO na podano zahtevo SMO na seji pogajalske komisije dne 17. 11. 2021, na kateri smo med drugim v SMO od VRS zahtevali, da ministru naloži izvedbo realizacije zahteve iz stavkovnega sporazuma iz decembra 2018, ki pa jo v obrazložitvi uredbe tudi sami navajate in jo kot nepravilnost tudi prepoznavate. Iz podrobnega pregleda in opravljene analize predloga uredbe ugotavljamo, da ne sledite v preteklosti podanim nujnim in potrebnim predlogom sprememb in jih, kot take tudi negirate. Prav tako v predlogu uredbe ne upoštevate podrtih razmerij med plačnimi skupinami in plačnimi razredi. Zadnji tak je aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur.list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021). V navedenem aneksu se je ODM E035009 srednja medicinska sestra v ambulanti, ki je bila leta 2018 uvrščena v 22 PR in je bila za 2 PR nižje uvrščena od ODM VOJAK (24 PR). Na podlagi omenjenega aneksa, elegantno preimenovala v E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI in se tako uvrstila v 24 PR enako, kot ODM vojak. Poudarjamo, da ODM vojaka kot tudi vsi ostali ODM PUO iz KPJS v soodvisnosti s plačno skupino E zaostaja za 2 PR ob enaki ali še višji stopnji deficitarnosti. V sami obrazložitvi predloga ugotavljamo, da so vaše navedbe v 4. ods. pod točko 3.1 Urejanje plačnega sistema za Slovensko vojsko povsem deplasirane in zavajajoče kar dokazujemo iz povzetka zapisnika na seji pogajalske skupine dne 27. 11. 2018 s strani predstavnika SMO, kjer je bilo na zadnji seji pogajanj podano vprašanje:

»Ali se bodo porušena razmerja v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski s procesom usklajevanja uredbe odpravile?

Vladna stran je nato odgovorila, da predlagana dopolnitev omogoča, da se ob usklajevanju uredbe to stori.«Ob tem kategorično zavračamo zatrjevanje in sklicevanje na upoštevanje »Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju«, št. 0100-744/2018/2 z dne 3. 12. 2018«, saj ste enostransko posegli v dogovor in zavedno povzročili dodatne anomalije, ki pa jih v obrazložitvi želite omiliti s tem, ko zapišete, da ste na podlagi omenjenega sporazuma v predlogu uredbe 2018 uredili FD s ciljem, da se postopno uskladijo notranja razmerja v plačni hierarhiji, ki so posledica odprave anomalij v letu 2017. Namreč obrazložitev zapisanega v dogovoru in odgovor Vladne strani v letu 2018 je bil povsem jasen in je dopustil, da se te anomalije odpravijo že v letu 2018. Da je naša trditev točna, potrjujete v naslednjem odstavku, kjer zapišete: »da sprejeta Uredba ni sledila predlogom MO za odpravo anomalij ter vzpostavitvi notranjih plačnih razmerij, ki bi odražala vojaško hierarhijo vodenja in poveljevanja.«

V točki 3.2 Izhodišča za predlog sprememb uredbe v drugem odstavku pri tem celo navedete, da je predlog na skupna merila enotnega plačnega sistema v nekaterih delih avtonomen pri določanju izhodiščnih plačnih razredov formacijskih dolžnosti in nazivov, hkrati pa s predlogom dodatno povzročite in soglašate s povzročenimi anomalija iz leta 2017-2018 (vojaški uslužbenci, enote iz 2 in 3. ods. 4 čl. Uredbe).

Na podlagi zapisanega ugotavljamo, da je v posredovanem predlogu uredbe še veliko nejasnosti, za kar v obrazložitvi ni podanih razlag. Ravno zaradi omenjenega smo v SMO podali zahtevo po nujnem usklajevalnem sestanku, zato vam zaradi zapisanih pomanjkljivosti posredujemo pripombe in dopolnitve predlagane uredbe:

Zahtevamo, da spremembe uredbe zasleduje in upošteva enotni plačni sistem (EPS):

 • Da se v ODM ohranjajo razlike do plačnih skupin v EPS v enakih tarifnih skupinah (E);
 • Da se poenotijo plačni razredi vseh formacijskih dolžnosti vojaških uslužbencev glede na stopnjo naziva vojakov, podčastnikov in časnikov iz naslova opravljanje enakega dela (povrne porušeno razmerje glede na uredbo 2008) prikaz ponovno porušenih razmerij priloga;
 • Da se vse formacijske dolžnosti v enotah vojaške policije, enoti za elektronsko bojevanje in letaliških službah uvrstijo v 2. ods. 4. čl. Uredbe oz. najmanj 2 plačna razreda višje od splošnih formacijskih dolžnosti in nazivov (nosilci pooblastil, licenc, samostojno opravljanje nalog ...).
 • Nerazumljivi razponi med STOT-MAJ v primerjavi s PPK-PK, predlagamo enak razpon in sicer 3 PR med STOT-MAJ in PPK-PK oz. uvrstitev MAJ in PPK za 1 PR višje;
 • Vse pripadnike uvrščene na podlagi 2. in 3. ods. 4. čl. uvrstiti v PR, ki bodo na vseh nivojih imeli enako razliko do enakih činov po 1. ods;

 

Neustrezna ureditev CO v SV tako iz naslova deficitarnosti kot iz naslova napačne umeščenosti v J plačno skupino, in sicer:

PREDLOG NOVIH

FD - CO v SV in OPR

KUHAR V VOJAŠKI KUHINJI IV

20

KUHAR V VOJAŠKI KUHINJI V

22

GLAVNI KUHAR V VOJAŠKI KUHINJI

23

PROTOKOLARNI KUHAR V VOJAŠKI KUHINJI

26

SKLADIŠČNIK VOJAŠKEGA SKLADIŠČA IV

20

SKLADIŠČNIK VOJAŠKEGA SKLADIŠČA V

22

MEHANIK ZA VOJAŠKA VOZILA IV

20

MEHANIK ZA VOJAŠKA VOZILA V

22

VOZNIK VOJAŠKIH VOZIL IV

20

VOZNIK VOJAŠKIH VOZIL V

22

VZDRŽEVALEC VOJAŠKE INFRASTRUKTURE IV

20

VZDRŽEVALEC VOJAŠKE INFRASTRUKTURE V

22

MEHANIK ZA OBOROŽITVENE SISTEME IV

22

MEHANIK ZA OBOROŽITVENE SISTEME V

24

POMOŽNI DELAVEC V VOJAŠKEM SISTEMU

18

Predlog preimenovanja delovnih mest CO v FD, kot je to izvedeno v letu 2017 v kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda.[I]

V preteklosti smo bili priča, da ste Uredbo najprej uskladili s sindikati s področja obrambe in šele nato šli v postopek medresorskega usklajevanja, kar je večini primerov pomenilo, da ste bili v medresorskem usklajevanju neuspešni, in to v škodo zaposlenih in ste nam nato, povsem spremenjeno in neusklajeno uredbo posredovali zgolj v seznanitev, ki pa ni bila skladna z našim podanim mnenjem. Sindikate kot socialne partnerje ste pri tem postavili pred dejstvo »vzemi ali pusti«, kar pa je povsem v nasprotju s temelji socialnega dialoga in ureditvijo v demokratičnih družbah in ravno tak napačen, nepremišljen pristop botruje situaciji v kateri se trenutno nahajajo zaposleni v SV in zaradi česar so še vedno prisotne evidentne anomalije v uvrstitvi FD medtem ko so v drugih poklicnih skupinah JS resorni ministri spoštovali socialni dialog in so te anomalije v veliki večini tudi odpravljene.

Zahtevanega mnenje predloga uredbe ob navedeni deskripciji in ob dejstvu, da tudi ta Vlada ne želi spoštovati in realizirati zavez iz »Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev UL RS, št. 80/18« v delu, kjer je nerealizirano ostalo še vedno usklajevanje Uredbe z reprezentativnimi sindikati v zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski, ne moremo podati brez usklajevanja, saj bi to pomenilo, da ne spoštujemo svojih lastnih zavez in truda, ki smo ga legitimno izpogajali za izboljšanje socialnega statusa pripadnikov SV.

Zato zahtevamo, da prvotno opravite medresorsko usklajevanje in šele nato usklajevanje s sindikati. Mnenje je zgolj rezultanta omenjenih usklajevanj.

 

 

 

 priloga1.png

 specialistične_dolžnosti.png

 

 

 

Spoštovani.

Zaradi enostranskih posegov VRS v leti 2017 in 2018 (uredbe priloga 3 in 4) in podpisanega stavkovnega sporazuma zahtevamo takojšnjo odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Namreč, v luči realizacije stavkovnih zahtev so vsi resorji, razen obrambnega, že zaključili pogajanja in pričeli odpravljati, ugotovljene nepravilnost povezane s stavkovnim sporazumom zadnji tak je parafirali dogovor o nujnih ukrepih na področju plač z reprezentativnimi sindikati zdravstva in socialnega varstva ter vlado. Le obrambni resor še ni začel socialnega dialoga za odpravo nepravilnosti. Zato od vas zahtevamo takojšni socialen dialog za odpravo:

 • Vseh porušenih razmerjih v Uredbi za uvrstitev formacijskih dolžnosti SV v plačne razrede (specialistične dolžnosti, razmerja med vojaki-podčastniki, podčastniki-častniki, vojaški uslužbenci-vojaki);
 • Takojšnji dvig PR vsem zaposlenim v J plačni skupini (upravni del, SV) za 3 PR zaradi deficitarnosti (vzrok pomanjkanja kadra združevanje kuhinj in podobno);
 • Takojšnji dvig operaterjev ReCo in CORS za 3 PR, zaradi izenačitve s primerljivimi poklici kot so operaterji - dispečerji (gasilec dispečer, dispečer nujna medicinska pomoč, OKC dispečer policija);
 • Poenostavitev in pospešitev zaposlovanje na strokovno tehničnih delovnih mestih v J plačni skupini tako v SV kot v MO.

Začetek s konkretnimi predlogi z vaše strani pričakujemo najpozneje do 15. 11. 2021.

Prejeli smo odgovor MO na poziv SMO s katerim smo MO pozvali k takojšnjemu sprejetju uredbe in popravi krivic zaposlenim v SV. Odgovor MO objavljamo v nadaljevanju.Naj ob tem dodamo in ponovimo, da je SMO še dodatno sprožil postopke in sicer :

Spoštovani,

v zvezi z vašim pozivom, citiranim v zvezi, vas obveščamo, da je Ministrstvo za obrambo (v nadaljevanju: ministrstvo) v dogovorjenem roku pripravilo celovito analizo kariernega sistema in vrednotenja formacijskih dolžnosti in nazivov v SV. Pripravljeni so bili tudi konkretni predlogi za odpravo nastalih plačnih anomalij. Na podlagi iniciative ministrstva je bil dne 27.8.2019 izveden delovni sestanek na strokovni ravni med MJU in ministrstvom, kjer so predstavniki ministrstva predstavili ugotovitve analize in možne rešitve za v prihodnje. Dogovorjeno je bilo, da bo MJU zadeve preučil in posredoval strokovne pripombe na predloge. Že sami ugotavljate, da ste bili z analizo in z naborom predlogov pisno ter ustno seznanjeni, in sicer 10.9.2019.

Dne 17.12.2019 je bil ponovno na iniciativo ministrstva izveden še en sestanek na strokovni ravni in dogovorjeno je bilo, da MJU posreduje pisne pripombe (realizirano konec decembra 2019) in na podlagi le-teh ministrstvo pripravi čistopis analize in konkretne rešitve odprave nesporno ugotovljenih anomalij, vključno s predlogom spremenjene Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v SV v plačne razrede. Ker smo v nadaljnjih postopkih vezani na usklajevanje vsebine tudi z drugimi resornimi ministrstvi, hkrati pa obstoječa vlada opravlja le tekoče posle, vam ne moremo podati konkretne časovnice, vezane na sprejetje navedenega gradiva in posledično spremenjene Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v SV v plačne razrede.

S spoštovanjem,
mag. Nataša Dolenc
državna sekretarka

Sindikat Ministrstva za obrambo (v nadaljevanju: SMO), ki ga zastopa pooblaščena odvetniška pisarna, je na delovno in socialno sodišče podal PREDLOG za začetek postopka kolektivnega delovnega spora.

 

 

Spor se nanaša na kršitev zavez Vlade RS iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 80/18) ter Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Ur. list RS, št. 80/18).

 

 

Spomnimo se, da je SMO v pogajanjih dosegel, da se je Vlada RS zavezala, da bo z reprezentativnimi sindikati na področju obrambe še usklajevala uredbo v zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski. Ob tem ne smemo zanemariti tudi zagotovila vlade, da se na podlagi zapisa v Sporazumu o razreševanju stavkovnih zahtev omogoča, da se z usklajevanjem uredbe z reprezentativnimi sindikati na področju obrambe odpravijo anomalije v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski, kot to izhaja iz zapisnika št. 0100-17/2018 z dne 27.11.2018.

 

 

Takšna zaveza je bila ena poglavitnih predmetov oz. zavez vlade v Sporazumu in Dogovoru. Vlada je bila to zavezo dolžna izpolniti, vendar je do danes kljub večkratnim pozivom SMO ni izpolnila. S tem je tako enostransko, brez sodelovanja, kaj šele uskladitve s sindikalno stranjo, spremenila predlog Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede, in to kar dvakrat, dne 24.12.2018 in 31.12.2018. V nobenem od obeh primerov pa ni opravila obveznega usklajevanja s sindikalno stranjo ter je s tem tako povzročila nove krivice do pripadnikov SV, ki so očitne že od leta 2017.

 

 

V SMO verjamemo, da bo vlada vendarle premogla razum in udejanjila podane zaveze in obljube in popravila krivice zaposlenim v SV ter jim obračuna in izplača nastalo razliko v plači skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Naj za konec še dodamo, da so pooblaščeni odvetniki SMO po pooblastilu članov že podali individualne spore na delovno in socialno sodišče, ker je vlada že leta 2017 z enostranskim sprejetjem Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede povzročila dodatne krivice in tako posledično popolnoma razvrednotila določene formacijske dolžnosti.

V uvodu našega poziva ne moremo mimo dejstva, da je 27. 11. 2018 potekala zadnja seja pogajanj v zvezi z razrešitvijo stavkovnih zahtev Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja. Na seji, je bilo s strani SMO izpostavljeno vprašanje, na kakšen način namerava vladna stran odpraviti identificirane anomalije pri uvrščanju formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede. Predstavnik SMO, je povedal, da bi bilo treba v drugačen plačni razred, kot trenutno predlaga vladna stran, kjer se 22 dolžnosti uvršča v 2 plačna razreda višje od trenutne uvrstitve, uvrstiti dodatnih 14 formacijskih dolžnosti, sicer razmerja v izhodiščnih plačnih razredih formacijskih dolžnosti oziroma nazivov v Slovenski vojski glede na različne zahtevnosti dela in hierarhične umeščenosti ne bodo primerna.

 

Vladna stran je na to dejstvo nato predlagala, da se v III. točki predloga Sporazuma doda nov odstavek, ki se nanaša izključno na uvrstitve formacijskih dolžnosti oziroma nazivov v Slovenski vojski, in sicer, da se izjemoma drugače uvrstijo tiste formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski, za katere je tako določeno v Prilogi 1 dogovora in da se v zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati.

 

Na podani predlog vlade je bilo, nato s strani SMO podano vprašanje: »Ali se bodo anomalije v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski s procesom usklajevanja uredbe odpravile«. Vladna stran je odgovorila, da predlagana dopolnitev omogoča, da se ob usklajevanju uredbe to stori.

 

Predlog uredbe s strani MO smo v SMO prejeli dne 04. 12. 2018, na katero pa smo na usklajevanju z MO dne 5. 12. 2018 podali pojasnila in kot izhaja iz zabeležke usklajevanja, da sindikat podpira predlog uredbe v delu, ki se nanaša na povišanje plač pri FD, kjer se odpravljajo plačne in hierarhične anomalije in zvišanje plač vojaškim uslužbencem. Negativno mnenje pa dajemo na del, ki se nanaša na formacijske dolžnosti, na katerih ni možnosti napredovanja v nazivih in ti so: kontrolorji zračnega prometa, letalski tehniki in tehniki letalci in vojaški piloti. Pri navedenih FD je treba vzpostaviti plačno razmerje, ki je obstajalo pred spremembo uredbe 2017 (izenačitev razmerja pri poklicih za 5PR glede na ostala FD). Ter tako zahtevamo, da se naslednje FD zaradi specifik ovrednotijo v predlogu uredbe kot specialistična, in sicer: policist, kriminalist in letališko osebje.

 

Ker do 18. 12. 2018 delno usklajeni predlog uredbe ni bil uvrščen na sejo vlade, smo istega dne posredovali dopis predsedniku VRS, v katerem smo ga pozvali k spoštovanju sporazuma O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV, ki se v omenjenem sporazumu nanašajo na uredbo o uvrstitvi formacijskih dolžnosti v SV. Do dne 20. 12. 2018 s strani predsednika VRS, nismo prejeli zahtevanega odgovora, zato smo dne 21. 12. 2018 dodatno na predsednika vlade, posredovali ponovno urgenco po realizaciji sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, ki se nanaša na pripadnike SV iz razloga, da zaradi zavlačevanja VRS s sprejetjem uredbe za pripadnike SV, ki se jim bi s tem priznala pravica do izpogajanega, le te ne bodo deležni, kot bo to veljalo za ostale zaposlene v javnem sektorju, saj je uredba akt, ki pravno omogoča uvrstitve pripadnikov v enotnem plačnem sistemu in s katerim jim dospe pravica po višji uvrstitvi.

 

Šele 24. 12. 2018 smo s strani DS dr. Klemena Grošlja prejeli zgolj v seznanitev delno spremenjen predlog Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede, kar pa je popolnoma v nasprotju z zavezo VRS glede dolžnega usklajevanja uredbe s sindikati. V dopisu ste na MO pravilno prepoznali našo podano bojazen in zapisali: »Da bi spremembe učinkovale s 1. 1. 2019 bo predlog uredbe predvidoma v četrtek, 27. 12. 2018, obravnavan na dopisni seji Vlade RS.« V nadaljevanju pa priznavate, da ste samovoljno posegli v usklajeni predlog z obrambnimi sindikati s tem, ko zapišete: »Po naknadnem medresorskem usklajevanju predloga uredbe so formacijske dolžnosti in nazivi vojaških uslužbencev od I. razreda pa do VIII. razreda uvrščeni za en plačni razred nižje, kot je to bilo predhodno usklajeno z vašimi predstavniki dne 5. 12. 2018«. Dne 31. 12. 2019 prejmemo zgolj v seznanitev dodatno spremenjen predlog Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede. V podanem predlogu tako ugotavljamo, da je bil s strani VRS izveden dodaten in ponovno enostranski poseg v že usklajeno uredbo s sindikati obrambe in to dodatno v škodo zaposlenih v SV.

 

Pri tem se v dopisu sklicujete, da se formacijske dolžnosti in nazivi vojaških uslužbencev v predlogu uredbe pretežno uvrščajo v plačne razrede v skladu z uvrstitvami, določenimi v prilogi Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev oziroma Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju.

 

Sklicevati se na XI. točko Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev ob tem pa zanemariti III. točko omenjenega sporazuma in zapisnika seje pogajanj v zvezi z razrešitvijo stavkovnih zahtev Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja z dne 27. 11. 2018 lahko v SMO razumemo zgolj tako, da je VRS enostransko posegla v zavezujoč dogovor, ki bo pa epilog dobil v kolektivnem delovnem sporu zoper VRS in v individualnih delovnih sporih pripadnikov SV.

 

Čeprav je vlada v svojem sklepu poskušala anulirati III. točko dogovora, se je s sklepom št. 00718-12/7 z dne 31. 12. 2018 vendarle dodatno zavezala, da se bo na MO pripravila analiza ustreznosti vrednotenja formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski z vidika notranjih razmerij ter hierarhije vodenja ter poveljevanja v SV najkasneje do 1. 6. 2019. Glede na dejstvo, da do s sklepom predvidenega roka, analiza ni bila izdelana, smo ministra z dopisom iz zveze "Zamujanje roka sklepa VRS" z dne 11. 7. 2019 pozvali, k takojšnji izdelavi le te. Na neformalnem sestanku s predstavniki MO smo bili seznanjeni o vzrokih zamujanja analize.

 

Dne 10. 9. 2019 je bil sklican sestanek kjer nas je vodstvo seznanilo s potekom izdelave akcijskega načrta ter ukrepov za prenovo kadrovskega popolnjevanja Slovenske vojske in nadgradnjo ter izvajanje promocije, kot tudi s potekom priprave analize v zamujanju. Glede na predstavitev in prejeto dokumentacijo smo tudi posredovali dopis iz zveze "Smernice SMO glede odprave anomalij v SV". Od sestanka je poteklo kar nekaj zelo dragocenega časa, neformalno smo v sredini oktobra pridobili informacijo, da še vedno poteka medresorsko usklajevanje Uredbe. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bi se medresorsko usklajevanje moralo končati do kraja oktobra in bi potem opravili še usklajevanje v socialnem dialogu s sindikati. Poudarek je bil, da se usklajevanje Uredbe s sindikati v MO opravi, ko bo Uredba medresorsko usklajena.

 

Predlagani načrt s strani MO je bil, da bi Uredba po vsej potrebni proceduri pričela veljati z 01. 01. 2020. Glede na dejstvo, da se je začel november in, da do danes še nimamo medresorsko usklajene Uredbe o uvrstiti formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v SV ter ob slabi praksi nam dobro znane vladne procedure nas skrbi, ali bo predlagana Uredba s sestanka 10. 9. 2019 pravočasno sprejeta s strani VRS oz. ali boste sploh sprožili še potrebne postopke za njeno sprejetje. Vsekakor upamo, da ste upoštevali tudi, že iz preteklosti, podane zahteve SMO.

 

Naj ob koncu ponovno poudarimo neizpodbitno dejstvo, in sicer, da bi se v enotnem plačnem sistemu izognili nenehnemu ujetništvu medresorskega usklajevanja in vladnih procedur je nujno potrebno, da sklenemo kolektivno pogodbo za obrambni resor, ki bi zagotovo bila za področje obrambe sprejemljivejša.

Dne 27.07.2017 so trije sindikati delujoči na obrambnem področju (SMO, SVOZ in SPMO) podali vladi RS skupno NEGATIVNO MNENJE na predlagano uredbo o uvrstitvi formacijskih dolžnosti v plačne razredepovezava do negativnega mnenja.

Kot smo v negativnem mnenju zapisali sindikati zahtevamo in vztrajamo na:

 

1. Premik vseh vojaških dolžnosti za 3 plačne razrede;
2. Sprememba 5. člena Uredbe in sicer:
- Vsem pripadnikom SV se položajni dodatek odredi skladno s splošnimi predpisi;
3. Uvrsti se nov člen, ki se glasi:
- Vsem pripadnikom SV se zaradi prepovedi pravice do stavke in političnega delovanja plača poveča za 2 plačna razreda;
4. Uvrsti se nov člen, ki se glasi:
- Zaradi specifike dela civilnih oseb: delo v posebnih pogojih (terensko delo, delo v tujini, protokoli, usposabljanje vojakov, vzdrževanje sredstev visoke vrednosti, posebni pogoji dela v skladiščih in kuhinjah) se uvedejo nova delovna mesta:
- uvedba novih DM: kuhar v vojaški kuhinji, mehanik za oborožitvene sisteme, mehanik za neoborožitvene sisteme, mehanik za bojna vozila, mehanik za nebojna vozila, skladiščnik v vojaškem skladišču v IV in v TS z uvrstitvami za IV TS v 17 PR in v V TS v 19 PR.

V nadaljevanju objavljamo predlog uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti v SV v plačne razrede, kjer je vlada le delno prisluhnila zahtevam sindikatov pri odpravi anomalij v SV in sicer tako, da se osnovni plačni razred poviša za:

 

• vojak II, vojak I, poddesetnik desetnik in naddesetnik v splošnih nazivih, nazivih specialistov ter nazivih SE (specialne enote) za dva plačna razreda;
• vodnik, višji vodnik, štabni vodnik in višji štabni vodnik v splošnih nazivih, nazivih specialistov ter nazivih SE (specialne enote) za en plačni razred;
• poročnik, nadporočnik in stotnik ter primerljivi mornariški častniki v splošnih nazivih, nazivih specialistov ter nazivih SE (specialne enote) za en plačni razred.

 

Sindikat SMO je dne 29.11. 2016 na ministrico za obrambo Andrejo Katič naslovil javni poziv s katerim pozivamo ministrico za obrambo, da čim prej predlaga, da se spremembe uredbe o uvrstitvah formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede, ki je s sindikatom ministrstva za obrambo (v nadaljevanju SMO) v delu, ki ga predlaga MORS usklajen, uvrsti na sejo Vlade RS, čeprav je SMO podal višje zahteve.

 

S sprejetjem sprememb te uredbe se deloma odpravljajo anomalije, ki so nastale zaradi sporazuma vlade in policijskih sindikatov.

Ne smemo pozabiti, da je v času vrhunca migrantske krize ravno slovenski vojak nosil največje breme le-te.

 

Pri pričakovanju novega migrantskega vala je, po našem mnenju, zelo pomembno, da se prisluhne zahtevam sindikata in se zagotovi enako plačilo obeh stebrov nacionalne varnosti.

 

Lep pozdrav .

 

 

 Vsebina Uredba o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede

Darko Milenkovič                                                                                                                                                                                                    Dušan SEMOLIČ

   PREDSEDNIK SMO                                                                                                                                                                                                PREDSEDNIK ZSSS

 

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

 • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
 • Davčna številka: 90213033
 • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528