1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Dopis ministru in načelniku SV Spoštovani! V preteklosti smo večkrat opozarjali na nemožnost postavitve in napredovanj vojakov in nižjih podčastnikov. Odgovor je bil vedno enak, da jih zaradi varčevalnih ukrepov ni moč postavitve v višji naziv zaradi povišanja mase za plače. Na drugi strani smo priča nenehnemu napredovanju v nazivih višjih častnikov, višjih podčastnikov in tisto kar je še najbolj vprašljivo višjih vojaških uslužbencev. Namreč, v primerjavi z višjimi vojaškimi uslužbenci, imajo vsi vojaki, podčastniki in častniki predpisana redna usposabljanja…
Preberite več...
Pravica do letnega dopusta je urejena s splošno veljavnima zakonoma, to je z ZDR-1 ter z ZDDO. Navedena zakona opredeljujeta pogoje za pridobitev pravice do letnega dopusta ter njegovo minimalno trajanje. ZDR-1 v prvem odstavku 160. člena napotuje, da se daljše trajanje letnega dopusta lahko določi s kolektivno pogodbo ali s pogodbo o zaposlitvi. Predlagatelj seveda ne nasprotuje odločitvi nasprotnega udeleženca, da je ta sprejel pravilnik o letnem dopustu, vendar le-ta ne more in ne sme biti v nasprotju z…
Preberite več...
Pojasnilo je na naslovu : POVEZAVA V okviru pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve za sistem plač v javnem sektorju in zaradi zagotavljanja pravilnega in enakega odločanja uporabnikov proračuna v nadaljevanju podajamo odgovore na najbolj pogosta in aktualna vprašanja s področja ocenjevanja delovne uspešnosti javnih uslužbencev in njihovega napredovanja v plačne razrede. Odgovori so namenjeni predvsem organom državne uprave, upravam lokalnih skupnosti, pravosodnim organom, javnim zavodom in drugim uporabnikom proračuna, za katere velja Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede…
Preberite več...

Pojasnilo ! Sprostila so se nekatera napredovanja

0
Oceni ta predmet
(0 glasovi)
POJASNILO !!! Skladno z dogovorom med sindikati in vlado se z aprilom sproščajo napredovanja, ki so javnim uslužbencem pripadla že v letih 2011 oz. 2012, a so bila kot del varčevalnih ukrepov zamrznjena. Napredovanja bodo obračunana z aprilsko plačo, kar pomeni izplačilo v začetku maja. Tisti javni uslužbenci, ki so v letu 2011 in 2012 prejeli odločbe o napredovanju v višji naziv ali plačni razred, so morali na dejansko povišanje plače čakati vse do danes. S 1. aprilom so se…
Preberite več...

Dodatni dnevi LD 2014 - obvestilo sindikatom

0
Oceni ta predmet
(0 glasovi)
S strani GŠSV smo prejeli dopis glede dodatnih dni LD za leto 2014, kot sledi v nadaljevanju : Zveza: Pravilnik o letnem dopustu, št. 0070-33/2013-1 z dne 13.12.2013 Spoštovani. S 1. januarjem 2014 se je začel uporabljati nov Pravilnik o letnem dopustu, št. 0070-33/2013-1 z dne 13.12.2013 (v nadaljevanju pravilnik). Pravilnik med drugim bistveno drugače ureja način določanja dolžine letnega dopusta za delovne pogoje (7. člen), kot pa je bilo to urejeno v prejšnjem pravilniku. Po veljavnem pravilniku je za…
Preberite več...

TRIJE SINDIKATI ZAHTEVAJO PRAVIČNO PLAČILO ZA OPRAVLJENO DEL

0
Oceni ta predmet
(0 glasovi)
SMO, SVOZ IN SPMO so že pred časom, enako kot Policijski sindikat Slovenije, od Vlade RS zahtevali uvedbo novih oblik pripravljenosti in ustrezno plačilo pripravljenosti za delo na določenem kraju in na delovnem mestu. Glede na evropske konvencije in evropsko sodno prakso smo zahtevali, da se zgoraj omenjene oblike dela v celoti priznajo v delovno obveznost in jo temu tudi ustrezno ovrednotijo ter plačajo. V praksi bi to pomenilo, da bi pripadnik SV za dela na terenu, na večdnevnih usposabljanjih…
Preberite več...

Danes na pogajalski mizi z VRS

0
Oceni ta predmet
(0 glasovi)
 1.Potrditev zapisnika prejšnje seje 2.Predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS, 3.Razno.         Sindikalni predlog :   Predlog pogajalskih skupin sindikatov glede spremembe ZSPJS v delu, ki se nanaša na 3.a člen ZSPJS    1. člen Tretji odstavek 3.a člena se spremeni tako, da se glasi: »(3) Če delodajalec ugotovi, da je bila javnemu uslužbencu ali funkcionarju v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena tega zakona določena in izplačana višja plača, kot bi mu pripadala, se z javnim uslužbencem…
Preberite več...
IZJAVA ZA MEDIJE Dne 19. 03. 2014 je sindikat Ministerstva za obrambo na Ustavno sodišče podal:   ZAHTEVA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI 10. odstavka. 413 člena Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/2012, 39/13, 99/13 - ZSVarPre-C in 101/13 - ZIPRS1415; v nadaljevanju: ZPIZ-2) v zvezi z 11. odstavkom 92. člena Zakona o obrambi (Ur. l. RS, št. 103/2004 – uradno prečiščeno besedilo, z dne 23.09.2004; v nadaljevanju: ZObr) in 204. členom ZPIZ-2   in   PREDLOG ZA ZAČASNO…
Preberite več...