1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

pripravljenostZADEVA: DOPOLNITEV ZAHTEVE
Zveza: naš dopis MO-GS 15/16 z DNE 11. 12. 2016

Spoštovana!

Z dopisom iz zveze smo vam dne 11. 12. 2016 posredovali zahtevo za izplačilo dodatka za pripravljenost, kot ga predpisuje ZSPSJ in KPJS. Ne glede na že posredovano informacijo smo dodatno ugotovili, da se v SV izvaja precejšnje število takšnih nalog, kot je opisano v zahtevi iz zveze, torej ni vprašljiva oblika naloge in njeno opravljanje temveč ustrezno plačilo za ukazano aktivnost – nalogo. Še enkrat poudarjamo in vas opozarjamo, da se (kot že večkrat v preteklosti) izkoriščajo določila 59. člena ZSSlov v škodo zaposlenih v SV. Zahtevamo, da to negativno anomalijo nemudoma odpravite z ustreznim plačilom za stanje pripravljenosti. V preteklosti je bilo več podobnih kršitev odpravljenih brez nepotrebnih sodnih sporov in tudi za te kršitve zahtevamo enak popravek, torej spoštovanje 3. a. člena ZSPSJ in odpravo premalo izplačane plače tudi za preteklo obdobje z zamudnimi obrestmi.
Poudarjamo da je bila pripadnikom SV in zaposlenim v organih MO v času stalne pripravljenosti opravljene na domu pravica do odmora in počitka v tem času bistveno okrnjena. Saj so bili v vsakem trenutku na razpolago delodajalcu, da jih pozove na izpolnjevanje obveznosti po pogodbi o zaposlitvi.
Po dodatnem preverjanju ustreznega plačila za tovrstno ukazano pripravljenost med pripadniki SV smo prišli še do naslednjih nalog, katerih pa je po našem mnenju v SV zagotovo še več. Prepričani smo , da je ugotovitev nastale nepravilnosti in odprava le teh naloga SV oz. MO. Ugotovitve kažejo na to, da zraven nepravilnosti iz citiranega dopisa, obstajajo tudi nepravilnosti plačila še pri naslednjih nalogah v organih v sestavi MO:

- Odrejanje zimske službe z nalogo dosegljivosti;
- Odrejanje nalog dosegljivosti za službe vzdrževanja in kuhinje (kurjači, kuharji, vzdrževanje površin in sredstev in podobno);
- Odrejanje nalog dosegljivosti za pripadnike OVS;
- Odrejanje nalog dosegljivosti za pripadnike URSZR.

Vnovič zahtevamo in pričakujemo takojšnjo odpravo teh anomalij na način, da zaposlenim v zgoraj omenjenih in podobnih nalogah zagotovite ustrezno plačilo dodatka za pripravljenost ter to anomalijo odpravite tudi za nazaj (5 let).
Vaše poročilo o odpravljenih anomalijah, pri plačilu naštetih nalog pričakujemo do 15. 01. 2017. Vsekakor pa tudi poročilo o rešitvah teh anomalij v prihodnje.

 

Naslovnik:

Ga. ANDREJA Katič, ministrica

Na podlagi preverjenih informacij ugotavljamo, da kljub našim zahtevam v preteklosti do odprave nepravilnosti, v strukturah SV še vedno prihaja do neplačila zaukazanih aktivnosti. Precejšnje število članov se je obrnilo na nas z vprašanjem okoli pripadanja ustreznega plačila pri določanju nalog rezerve za naloge varovanja in dežurstva.

 

Gre namreč za ne izplačevanje dodatka za oblike zagotavljanja rezerve nalog varovanja in dežurstva, torej to obliko lahko enačimo s pripravljenostjo na domu zaradi zagotavljanja rezerve v primeru izpada pripadnikov na nalogah varovanja objektov in dežurstev. Zavoljo odrejene omenjene oblike dela oz. pripravljenosti pripadnikov bi tako moral le tem biti izplačan dodatek za pripravljenost na domu v višini 20% osnovne plače zaposlenega. Praksa je popolnoma drugačna in se pripadnikom v času ukazane rezerve ne priznava in posledično ne izplačuje pripadajoči dodatek. Pridobljene informacije smo preverili, saj smo opravili vpoglede v ukaze, ki opredeljujejo rezervo na domu.

 

Opozarjamo, da morebitno sklicevanje na 55. člen ZSSlov (dosegljivost) ni pravilna za izkazane aktivnosti, saj jasno govori o obveznosti uporabe javnih ali službenih komunikacijskih sredstev, nikakor pa ne osebnih (mobiteli, telefoni in podobno). Hkrati je jasno opredeljeno, da pristojno poveljstvo, enota ali zavod mora zagotoviti komunikacijska sredstva zaradi dosegljivosti.

 

Sam čas dosegljivosti je enakovreden pojmu pripravljenost na domu, za katerega pa ZSPJS in KPJS določata 20% dodatek k osnovni plači zaposlenega.

 

Zato zahtevamo, da na podlagi 3. a. člena ZSPJS opravite kontrolo za pet letno obdobje in vsem pripadnikom, ki v času ukazane rezerve na domu niso dobili omenjenega dodatka le-tega obračunate in izplačate skupaj z zamudnimi obrestmi.

 

Informacijo o odpravi opisane anomalije pričakujemo do 31. 01. 2017.

Naslovnik :

Ga. ANDREJA KATIČ, ministrica